Praha 6 ztrácí tvář

Byty pro seniory za miliony - Charles, možná i Panorama ČV a Vincentinum

Ekonom, 19. prosince 2011

zveřejněno: 24. července 2012
značky: Břevnov | Bubeneč | Červený vrch | Vokovice | Petynka | územní plán | výstavba | Panorama Červený vrch | Villa Charles | Vincentinum

Koncem roku vyšel v týdeníku Ekonom článek s "návodem", jak obejít územní plán. Na pozemku v Bubenči určeného původně pro sociální účely vyroste dům tomuto účelu nutně nesloužící. Pro úplnost přikládáme reakci radnice. Podobné projekty mohou vzniknout ve Vokovicích na Červeném Vrchu a v Břevnově namísto Vincentina.

Nejbohatší městská část Praha 6 často mění regulační plány ve prospěch developerů. V pražské Bubenči se zase staví "dům pro seniory" s nejlevnějším bytem za 3,6 milionu korun. Na podivné machinace upozorňuje týdeník Ekonom ve svém novém vydání.

Kde spočinou senioři?

Za pozornost stojí i příběh lukrativní parcely v rezidenční čtvrti v pražské Bubenči. Desítky let zde stál dům, v němž byly jesle, a areál je proto v územním plánu určen výhradně pro sociální účely, tedy například pro školy, školky či domov důchodců. Developer DBD Group musel proto vyhovět požadavku územního plánu a na místě staví právě domov seniorů. Jmenuje se Villa Charles a charakteru místa i podoby stavby odpovídá i cena. Nejlevnější byt 1+kk vyjde na 3,6 milionu, nejdražší 5+kk bezmála na 16 milionů korun.

"Jde o to nenarazit ve fázi stavebních povolení. Úřad sice povolí objekt, který využití pro sociální účely deklaruje, ale fakticky ho pak nerespektuje. To ale úřadu není na překážku pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani kolaudačnímu rozhodnutí," říká architekt Jiří Gebert, který způsob povolování konkrétních staveb na Praze 6 dlouhodobě kritizuje. "Stavební povolení bylo vydáno na projekt, který bude zajišťovat ubytování pro seniory a s tím spojené služby. Stavební úřad neposuzuje a nemůže ukládat, komu bude objekt prodán nebo zda bude komerčně využíván," namítá mluvčí Prahy 6 Jakub Hofmann.

Problém ve stavbě nevidí ani developerská společnost DBD Group, která dům staví a jejíž majitelé se týdeníku Ekonom sami ozvali krátce po odeslání otázek mluvčímu Prahy 6. "Nedopouštíme se ničeho nekalého. Splnili jsme veškeré podmínky stanovené územním plánem, neděláme nic proti regulím. Stavební úřad nám nic neodpustil. Dům musíme kolaudovat v souladu se stavebním povolením jako dům pro seniory," říkají majitelé DBD Group Karel Dudych a Pavel Dobrovský.

Dům skutečně parametry domu pro seniory splňuje - má například větší výtah, je bezbariérový, má širší rámy dveří, podlahy mají protiskluzový povrch, formou externí smlouvy naplní i zákonný požadavek na zajištění lékařské služby. "Pozemek jsme kupovali za tržní cenu v době, kdy to vypadalo, že změna územního plánu proběhne v roce 2010," dodávají s tím, že pokud by jejich pozemek neměl omezení dané územním plánem, stavěli by samozřejmě klasický bytový dům. "Máme za to, že podobné restrikce by se měly týkat městských a ne soukromých pozemků," kritizují majitelé DBD Group i přílišnou tvrdost územních plánů.

Kolik je nájemníkům let?

Když týdeník Ekonom už dříve anonymně projevil zájem o informace coby potenciální kupec, prodejci DBD Group se nijak netajili tím, že dům seniorů je v zásadě klasickým bytovým projektem. "Oficiálně se Villa Charles staví jako dům pro seniory, ačkoli žádný z našich klientů seniorem zatím není," napsala v odpovědi zaměstnankyně DBD Group Jana Pudilová. Zatím je v rezidenci prodáno 60 procent bytů.

Zákonem dané požadavky Villa Charles každopádně splňuje, a tak stavebnímu úřadu Prahy 6 v její kolaudaci coby domu pro seniory nic bránit nebude. Bez ohledu na to, zda v něm senioři spočinou, či ne. "Stavební úřad nebude zkoumat nic víc než stavebně technické naplnění parametrů. Nebude zkoumat, zda ve všech bytech bydlí senioři například nad 65 let nebo jen nad 55 let," říká mluvčí Hofmann.


 
Autor: Robert Břešťan
Týdeník Ekonom
 
 
rozbalit/sbalit

Reakce radnice na dotaz v otázkách a odpovědích

V článku s názvem „Čarování s územním plánem“ je mnoho nepřesností, (stejně tak jako ve vyjádření opoziční zastupitelky arch. Smutné, která se na článku svými vyjádřeními podílela) které považuji za nutné uvést na pravou míru. (...)
 
Výstavba seniorských bytů v ulici Ch. de Gaulle je také problematika, kterou je třeba vidět v širších souvislostech. Vily zabavené v minulém režimu, které byly využívány pro školská nebo zdravotnická zařízení (jesle, MŠ, družina atd.), byly po roce 1989 v rámci restituce vráceny původním majitelům, případně majetko-právně řešeny státem v malé privatizaci. V případě privatizace ale platilo období deseti let pro zachování dosavadní společenské funkce. Tzn., že tam, kde v době restituce fungovala např. mateřská škola, zůstala tam ještě 10 let po navrácení majetku. Současně platný územní plán hl. m. Prahy ovšem všechny tyto zařízení zahrnul do plochy VV – veřejného vybavení. V této ploše zůstaly některé objekty do dnešní doby, přestože plocha VV je v daných lokalitách neúčinná.
 
Konkrétně k připomínkovanému objektu Vila Charles je třeba říci, že šlo o bývalý židovský majetek. Vzhledem k tomu, že se v rámci restitucí nepřihlásil žádný právoplatný dědic, stát ji nabídl v procesu malé privatizace. Ve vile bývaly za minulého režimu jesle, a tak byla do územního plánu tato plocha stabilizována jako VV – veřejné vybavení. Přestože na tento problém v obecné rovině poukazovala MČ Praha 6 a vlastník pozemku žádal o změnu územního plánu, dokud k ní nedošlo. Tato problematika bude řešena až v konceptu nového územního plánu. Dle názoru MČ není žádný důvod k tomu, aby Magistrát hl. m. Prahy zadržoval stabilizaci tohoto pozemku jako plochu VV. Tato skutečnost přinutila vlastníka k výstavbě sociálních bytů a dnes se hovoří o tom, jsou-li tak velké byty sociální.
 
Podstatou diskuse by měl být důvod, proč je v této lokalitě stále plocha VV. Připouštím, že vlastní návrh vily přirovnávající se ve svém objemu k objektům společnosti ING na sousedních pozemcích, působí rozměrně. Vzhledu nepřispělo ani zazdění původně navržených teras. To je však závislé na provedených správních řízeních a vydaných povoleních státní správy. V rámci těchto řízení se k projektu vyjadřovala nejen MČ Praha 6, ale i hl. m. Praha prostřednictvím Útvar rozvoje města, sousedé, občanské organizace, sdružení atd. O zamýšlených rozměrech bytového objektu pro sociální bydlení byli tedy všichni informováni a měli možnost se k tomu vyjádřit v rámci správních řízení.Navíc bych rád zmínil fakt, že paní architektka Smutná je zaměstnancem Útvaru rozvoje města. Musí být tedy informována o tom, že Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím tohoto útvaru oba projekty odsouhlasil.
 
Článek mi připadá jako tendenční snaha pošpinit MČ Praha 6. MČ Praha 6 se nedopustila a ani nedopouští ničeho nezákonného či nestandardního. Ocenili bychom, kdyby v budoucnu autor článku vyčerpal veškeré možnosti zdrojů informací. Odpovědní pracovníci v budoucnu rádi zodpoví doplňující dotazy tak, aby nedocházelo k chybné interpretaci faktů.
 
S pozdravem
Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky MČ Praha 6
 

Chystaná výstavba na dalších plochách VV

Podezření vzbuzují i další záměry na plochách podle územního plánu určených pro sociální účely. Už řadu let je nachystán projekt Domy s pečovatelskou službou Panorama Červený Vrch. Dosavadní verzi projektu si můžete prohlédnout na připojených obrázcích, ještě před pár týdny zmiňoval investor M2 na svém webu unikátní rezidenční byty s bezbariérovou dispozicí. Cena za metr čtvereční od 60.000 Kč. Díky protestům místních občanských iniciativ, které poukazovaly na rozpor výstavby s územním plánem, se podařilo donutit investora k určitému ústupku.

Na poslední schůzi Komise územního rozvoje MČ Praha 6 (17. července 2012) investor prezentoval projekt s novým názvem Sociálně zdravotní centrum Panorama Červený vrch. Předchozí dva výškově nepřiměřené věžáky zůstaly - jeden kvalitně ubytuje 80 seniorů, ve druhém má vzniknout 80 - 100 lůžek LDN. Proslýchá se o přemístění LDN z Chitussiho ulice. K tomu mají vzniknout po investorem prosazované změně územního plánu z VV na OB další, již čistě obytné domy "v rozvolněném schématu bodových objektů".  O účelu a kapacitě těchto dalších domů nevyplývá ze zápisu KÚR nic.

Umístění dvou osmipodlažních domů na vyvýšeném okraji v těsném sousedství chráněného území Šárky, kde sousedící domy mají maximálně poloviční počet podlaží, poškodí nevratně při pohledu z jihu a z východu panorama této  části Prahy 6. Zajímavé je také usnesení ZHMP z roku 2010 na základě vyhodnocení závěrů SEA k projednávané změně ÚP Z1223/06: s ohledem na význam interakční zóny urbánního a přírodního prostředí a na citlivé prostorově výtvarné aspekty lokalizované výstavby na horizontu snížit kód míry využití území na C a podlažnost výstavby, což osmipodlažní objekty zdaleka nesplňují. Jasné také není, jak budou nové domy dopravně obslouženy. 

Odborné biologické studie zadané investorem zjistily na pozemku výskyt zvláště chráněných živočichů (ještěrky, slepýši a další), SCHKO Český kras upozornila na nutnost odchytu a vybudování náhradního biotopu na zbytku pozemku. Toho pozemku, kde mají po změně ÚP požadovaného investorem M2 stát obytné domy! Nezastavitelnost zbytku pozemku však, jak se zdá, nikoho nezajímá. Kromě toho developer na daném území již pokácel některé stromy bez povolení a vybagroval větší množství zeminy v místě s největším nálezem chráněných plazů. Za tyto akce byl ÚMČ P6 i ČIŽP pokutován.

Další možnou výstavbou na ploše VV je oblast Vincentina v Břevnově. Stávající historické objekty mají být zbourány a postaven objekt nový se 137 ubytovacími jednotkami. A název projektu - Dům pro seniory Vincentinum. Další podrobnosti projektu zůstávají utajeny. Je s podivem, jak mají developeři zmapovánu poptávku seniorů po bydlení, s domovy pro seniory se poslední dobou poněkud roztrhl pytel.

Proti demolici stávajících objektů na Petynce i blízkého tzv. Břevnovského mrakodrapu a s tím související mohutné zástavbě se postavili občané s peticí - k té se můžete připojit například na stránkách Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší.

Je možné, že radnice podobu tohoto projektu i projektů dalších přeci jen zveřejní, totiž zápis KÚR v závěru totiž praví, že "v průběhu jednání informovala paní starostka o záměru MČ P6 obnovit bienále rozvojových projektů 'Praha 6 mění tvář' (či výstavy v podobném charakteru), kde by byly prezentovány kromě záměrů MČ P6  a HMP i větší záměry soukromých investorů."
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Usnesení ZHMP ke změně Z1223/06, připouští míru využití C  (soubor PDF, 717 kB)
Zápis KÚR 17. 7. 2012, bod 2.1. projednání územního záměru "Sociálně zdravotní centrum Panorama Červený vrch  (soubor DOC, 83 kB)
Zdroj: MČ Praha 6
Zápis KÚR 17. 7. 2012, bod 2.4. projednání studie "Dům pro seniory Vincentinum"  (soubor DOC, 83 kB)
Zdroj: MČ Praha 6