Praha 6 ztrácí tvář

Dopis paní starostky - odpovědi na dotazy a podněty ze setkání radnice a sdružení

Praha 6, 21. června 2012

zveřejněno: 23. června 2012
značky: doprava | památky | platforma o.s. | úřad MČ | veřejný prostor | výstavba | zeleň | životní prostředí

První letní den rozeslala radnice novinku k setkání vedení radnice s občanskými sdruženími. Obsahuje vyjádření k předloženým otázkám a návrhům. Pro úplnost uvádíme i na našem webu. Doplnění odkazů je samozřejmě redakční.

Vážení zástupci občanských sdružení,

předně bych Vám ráda poděkovala za účast Vás všech, tedy více než šedesáti zástupců ze dvou desítek občanských sdružení, na setkání s námi, tedy mnou jako starostkou a dalšími představiteli vedení radnice Prahy 6. Já i ostatní 4lenové rady jsme velmi vděčni za všechny Vaše návrhy, připomínky a dotazy, které jistě pomohou posunout naši práci pro občany Prahy 6 zase o kus dál směrem ke spokojenosti.

Velmi vítám všechny Vaše podněty a návrhy, jejichž cílem by mělo být zlepšení informovanosti občanů a zároveň zkvalitnění komunikace mezi samosprávou, státní správou, občanskými iniciativami a také jednotlivými občany, přesto by bylo vhodné na některá konstatování reagovat a jiná upřesnit či doplnit. Musím rovněž podotknout, že veškeré podněty a připomínky směrem k našemu úřadu řeší komise pro otevřenou radnici, která se v neposlední řadě zabývá i prezentováním všech aktivit jak městské části, tak i jejího úřadu navenek. Dále tedy k jednotlivým tématům, jak byla uvedena ve Vašem souhrnu návrhů a požadavků.

Zkvalitnění a prohloubení informovanosti občanů

Praha 6 patří a v posledních dvaceti letech vždy patřila k těm městským částem, které se snaží své občany dobře a včas informovat nejen o dění ve svém obvodě, ale i o aktivitách své radnice. Vždy k tomu využívala co nejširší spektrum prostředků. Samozřejmě, že jsme si vědomi, že je stále co zlepšovat, proto bych ráda předeslala, že především průběžně pracujeme na zpřehlednění a celkovém zdokonalení základního informačního kanálu, tedy internetových stránek naší městské části, přičemž neustále při tom samozřejmě vycházíme i z podnětů občanských iniciativ a jednotlivých občanů, to samé platí i o úřední desce, která je nedílnou součástí těchto stránek.

Nejprve tedy souhrnně k Vašim návrhům stran modulů Úřední desky (dále jen "UD"): Na základě požadavků občanů, kterým se nelíbilo, že se na UD vyskytuje dlouhodobě jejich jméno, a také s ohledem na přehlednost informací byla doba archivování na UD zkrácena na 90 dní, což je nyní maximum, které považujeme za odpovídající.

Provedení požadavku na zveřejňování názvu ulice a orientačního čísla či dalších detailnějších informací v názvech jednotlivých odkazů v oblasti "Odbor výstavby" v rámci UD by bylo v tuto chvíli technicky i časově náročné, protože by bylo nutné vše ručně doplňovat. Proto plánujeme takové napojení modulů UD, aby se informace automaticky stahovaly s cílem snadné orientace a získání všech potřebných údajů přímo na UD.

Součástí rozesílaných e-mailů skutečně není přímý odkaz na "přílohu" (tedy dokument ve formátu PDF), je v nich však odkaz na konkrétní stránku UD, kde je možné si ji bezprostředně stáhnout. Příloha tak není vytržena z celkového kontextu celé oblasti v rámci UD.

Všechny přidané dokumenty se zobrazují na hlavní stránce UD dle data vystavení vždy od nejnovějších.

V současné době máme fungující novinky na serveru http://www.praha6.cz/nove.html, které se týkají zejména hlavního obsahu stránek. Moduly UD, Akce nebo Aktuality se mění příliš rychle, proto deník všech změn ve Vámi navržené podobě nebudeme realizovat. RSS samozřejmě Praha 6 má, sice na http://praha6.cz/rss.php, a zprávy z UD lze bez problémů odebírat na http://praha6.cz/rss.php?typ=4. Možné rozdělení informací čistě dle data vzniku zatím na stránkách nemáme, ale s jeho zavedením počítáme v nové grafice.

Vaše připomínky ve věci otázek a odpovědí beru na vědomí, nicméně si dovolím sdělit, že je nutné jednoznačně oddělovat diskusní fórum, kde jsou diskutována všechna témata a sekci otázek a odpovědí, která se již zabývá pouze konkrétními případy. Oba tyto informační na našich stránkách fungují vedle sebe, ale přesto jde o dva odlišné způsoby komunikace. V této souvislosti je nutné ještě zmínit další diskusní kanály a to jsou sociální sítě, tedy především Facebook, kde má Praha 6 již více jak 5 000 příznivců.

Všemi návrhy stran investičních záměrů se podrobně bude na svých jednáních dále zabývat komise pro otevřenou radnici.

Řízení o zadávání veřejných zakázek a pořizování zvukových záznamů z nich

Městská část Praha 6 se vždy snažila vytvořit takové prostředí, které by dostatečně vylučovalo jakoukoliv pochybnost nad rozhodovacími procesy jejích orgánů, a na tomto poli patřila vždy k průkopníkům.

Namátkou lze uvést:

Pořizování zvukových záznamů a nakládání s nimi je možné pouze při respektování příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a ustanovení týkajících se ochrany osobnosti obsažených v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku. V intencích těchto ustanovení se Městská část Praha 6 snaží poskytnout maximum údajů prostřednictvím svých internetových stránek. Pořizování zvukových záznamů musí být uskutečněno se souhlasem všech osob, kterých se záznam týká. Odepření tohoto souhlasu je překážkou nejen zveřejnění takového záznamu, ale již i jeho samotného pořízení. Jednání některých orgánů (např. rady či jednotlivých komisí jako poradních orgánů) je ze své podstaty neveřejné, tato skutečnost je tedy promítnuta i do možnosti, resp. nemožnosti zveřejňovat zvukové záznamy z jejich jednání.

Architektonická soutěž

Architektonická soutěž, která u nás není ze zákona povinná, je jistě zajímavou formou zadávání projektů. Městská část však na svém území bohužel nemůže požadovat na privátních investorech zadávání projektu staveb takovýmto způsobem, přesto je tato forma u klíčových staveb v území vždy investorovi doporučována. Pokud se realizovala nějaká významná stavba z prostředků naší městské části, vždy je architektonická soutěž vyhlášena (viz dále).

Obecní projekty

Obecní zakázky projektových prací od určité velikosti a charakteru jsou zadávány formou architektonické soutěže (např. Transformace skladového území Ruzyně, či dostavba VN). Vypisování soutěží se řídí striktně soutěžním řádem České komory architektů. Funkcí a složením poroty se zabývá konkrétně § 8, v §11 je pak řešen výsledek soutěže, jehož součástí je i otázka zpřístupnění soutěžních návrhů účastníků soutěže.

Komise rady

Komise jsou pouze poradním orgánem rady. Činnost komisí a zveřejňování jejich výstupů, se řídí jasnými pravidly. Komise mají povinnost nejpozději 3 dny před svým jednáním zveřejnit program. Termíny jejich jednání komisí jsou zveřejňovány nejméně 1x za půl roku. Zápisy zjednání komisí jsou zveřejňovány v takové podobě, v jaké jej schválí členové komise a většinou obsahují hlasování jednotlivých členů. Váš požadavek na rozšíření počtu členů komisí o zástupce občanských iniciativ beru na vědomí, nicméně Vás musím upozornit, že složení komisí musí být vždy výsledkem dohody politických klubů. Dále jsou jmenovány komise ad hoc k řadě konkrétních problémů a v těchto komisích zasedají mnohdy osoby, jichž se dopady následných rozhodnutí mohou dotknout. Např. v komisi pro deregulaci je zastoupeno Sdružení pro ochranu nájemníků.

Regulační plán

Regulační plán je tzv. 3. vrstva územně plánovací dokumentace, tornu odpovídá i jeho podrobnost. Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví nový prováděcí právní předpis, nyní vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. (V Praze dosud projednán vyhláškou pouze jeden regulační plán a to na Anenskou čtvrt'.) Dne 7. 6. 2012 bylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno usnesení, které předpokládá přípravu regulačních plánů a regulačních studií jako 3. vrstvy územně plánovací dokumentace s možností pořizování stavebními úřady Prahy I až Prahy 22. V současné době je pořizování regulačních plánů nepoměrně složitější. Je nereálné předpokládat zpracování regulačního plánu pro celou Prahu 6. Regulační plán se zpracovává vždy jenom pro konkrétní lokalitu. Regulační plán (pokud by byl schválen) nahrazuje územní rozhodnutí. To znamená, že pro umístění stavby už neprobíhá územní řízení, v rámci kterého mají účastníci (tedy mj. i občanská sdružení) možnost vyjádřit se k výsledné podobě stavby.

Nízkoemisní zóny

Tato problematika je projednávána na úrovni hl. m. Prahy ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl.m.Prahy. Praha 6 počítá s podporou při zavádění nízkoemisní zóny na našem území. Legislativa tj. novela zákona o ovzduší je již platná a účinná, prováděcí vyhláška je nyní před vydáním. Hl. m. Praha se zřízením nízkoemisní zóny počítá a je také ustavena pracovní skupina (v gesci radního Lohynského), která zónu připravuje. Po jejím oficiálním vyhlášení musí ze zákona uplynout 12 měsíců, než omezení vstoupí v platnost. Nejde o bezemisní, ale nízkoemisní zóny.

Obytné zóny

Městská část Praha 6 se snaží ve vhodných lokalitách postupně aplikovat dopravní režim obytné zóny, případně režim zóny tempo 30. V tomto duchu i postupuje při přípravách a ve svých stanoviscích k opravám či rekonstrukcím ulic nebo celých oblastí.

Dodržování předpisů při nahlížení do spisu v rámci správního řízení

Samozřejmě, že je naší povinností dodržovat veškerá ustanovení zákonů včetně Správního řádu. V případě jakýchkoliv pochybností o dodržování nejen ustanovení týkajících se práva nahlížet do spisu ve vztahu k vedenému správnímu řízení, ale i dalších lze v zásadě využít opravných prostředků.

Automatické zařazení účastníků ve stavebním řízení

Stavební řízení patří do výkonu přenesené působnosti a tedy státní správy. Řídí se jasně danými pravidly. Vaší žádosti o automatickém zařazování občanských sdružení podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. nelze ze strany našeho úřadu vyhovět, neboť za stanovení okruhu účastníků řízení vždy nese odpovědnost pro konkrétní případ konkrétní oprávněná osoba ze Stavebního úřadu. Ta vyhodnocuje projekt a dokladovou část a z nich usuzuje, zda zájmy občanských sdružení registrovaných podle zákona č. 114/92 Sb. a vedených v evidenci správního orgánu, mohou být v konkrétním případě dotčeny či nikoliv. V územních řízeních, kde je účast občanských sdružení opodstatněná, pak není možné obesílání kteréhokoliv vedlejšího účastníka řízení, když přímo zákonem je stanovena forma doručování veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení musí si být ve svých právech dle zákona č.500/04 Sb. rovni, zvýhodnit tedy např. občanské sdružení upozorněním na řízení jinou formou nelze.

Takzvané Modré desky

Tzv. modré desky jsem nikdy neviděla a jejich obsah neznám. Domnívám se, že jejich existence byla pouze účelově vytvořena senzacechtivými novináři. Nebudu se tedy vyjadřovat k něčemu, co dle mého názoru neexistuje.

Prostor v časopisu Šestka

Rozšíření prostoru v měsíčníku Šestka pro občanská sdružení či kohokoliv jiného by musela nejdříve posoudit redakční rada a následně se jím zabývat politické grémium zastupitelstva. Za současných podmínek však pro takové rozšíření není prostor. Zveřejňováním jednotlivých příspěvků a inzerce se řídí smlouvou mezi Prahou 6 a vydavatelem p. Jaroslavem Bachorou.

Doufám, že se mi podařilo alespoň částečně vyhovět Vašim návrhům. V případech, kdy jsem Vaše doporučení nemohla zcela akceptovat, věřím, že má vysvětlení byla dostačující.

Ještě jednou si Vás dovoluji ubezpečit, že zpětná vazba práce nás, představitelů radnice Prahy 6, je nesmírně cenná, proto pevně věřím, že bude naše spolupráce zejména s občanskými sdruženími, která nám zpětnou vazbu poskytují, pokračovat.

S pozdravem

podpis paní starostky
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Dopis paní starostky - odpověď na otázky a náměty předložené na setkání (21. 6. 2012)  (soubor PDF, 2713 kB)
Zdroj: Praha 6