Praha 6 ztrácí tvář

Dopravní stavby na Praze 6 mohou zničit jedinečnost Svatovítské katedrályzveřejněno: 23. února 2009
značky: individuální doprava | územní plán | městský okruh

Nemělo by být přednější věnovat se před dopravními stavbami zeleným koridorům?

Již někdy v roce 1956 konstatoval tehdejší primátor Prahy, pan Adolf Svoboda, že největším problémem metropole je kromě bytů městská doprava (viz kniha "Prahou od jara do jara" /Orbis, 1957/). Uplynulo více jak 50 let - a zmíněný problém dopravy nepřestal být o nic méně naléhavý! Oproti dnešku přitom tehdy automobily bývaly na ulicích vzácností (stačí si prolistovat jinou knihu z té doby, obrazovou fotografickou publikaci "Praha a Pražané"). Takže, v čem a kde všechno vězí? Myslím, že v chybném územním plánování, které se dostalo do vleku megalomanského rozvoje Prahy, který nerespektoval varování odborníků z doby před půl stoletím, že pokud počet obyvatel Prahy přesáhne výrazněji jeden milión, dostane se město do těžko řešitelných problémů s dopravou, se zásobováním, s čistěním odpadních vod. Praha prostě nebyla a není stavěná na to, aby v ní žilo - respektive pracovalo - tolik lidí jako dnes. A je příznačné, že nyní tak populární výstavba satelitních městeček kolem Prahy situaci v městské dopravě jen dále zhoršuje.

Opatření, která se dnes v dopravě navrhují (vnitřní městský a vnější pražský a příslušné radiály), vycházejí z plánů starých více jak půl století - kdy o dnešní intenzitě osobní i nákladní automobilové dopravy těžko kdo i jen snil! Pokud jde konkrétně o Prahu 6, je třeba si navíc uvědomit, že dnešní "podbabská radiála", která má v trase Svatovítská - Vítězné náměstí - Jugoslávských partyzánů - Podbabská - Kamýcká, spojovat oba okruhy, byla původně zamýšlena jako součást tzv. I. severojižní magistrály! Od její stavby se naštěstí zavčasu ustoupilo (na Vítězném náměstí, event. na Prašném mostě, se měla křížit s "východo-západní" magistrálou!) Avšak bohužel, dnes uvažovaná podoba "podbabské radiály", s jejími potenciálními negativními důsledky pro život lidí v dotčeném území, se nijak neliší od zhoubnosti smutně proslulé II. severojižní magistrály.

Je chvályhodné, že radnice Prahy 6 chce problém automobilové dopravy konečně vyřešit. Obavám se však, aby se v důsledku toho Praha 6 nestala odstrašujícím učebnicovým příkladem toho, jak lze původní "dobrou adresu pro bydlení" změnit v páchnoucí, prašnou a hlučnou kolonii (stačí se jen podívat, k jakému totálnímu zmrtvění a degradaci území již dnes došlo kolem Podbabské ulice v úseku mezi Papírenskou a Kamýckou). Obávám se tudíž, že pokud by mělo dojít k realizaci Městského okruhu s jeho třemi(!), snad pouhých deset minut svěží chůze od sebe vzájemně vzdálenými mimoúrovňovými křižovatkami, postavenými na území či pomezí Prahy 6, a pokud by se měla uskutečnit trvdošíjně prosazovaná "suchdolská" varianta Pražského okruhu, pak si sice trochu oddechnou všechny ostatní části Prahy - ale jejich obyvatelé se budou na rezidenty Prahy 6 škodolibě dívat jako na blázny, kteří si nechali své "zelené plíce" dobrovolně zasvinit automobilovými emisemi.

Je mi jasné, že auta někudy jezdit musí - ale dnes navrhované silniční stavby nic zásadně nevyřeší! Na veřejném zasedání zastupitelstva Prahy 6 ohledně petice proti stavbě městského okruhu zazněla spousta zajímavých příspěvků. A mezi nimi i ten, že ze všeho nejdříve je třeba dopravně vyřešit právě radiály (jmenovitě břevnovskou a svatovítsko-jugloslávsko-podbabskou radiálu /o skryté radiále Horoměřické vůbec neuvažuji, neboť tato komunikace, jak známo, protíná Šárecké údolí a ochranné pásmo přírodního parku Šárka-Lysolaje/). Otázka tedy zní, jakým způsobem vyřešit s předstihem to, aby zmíněné dvě radiály, břevnovská a podbabská, nebyly posléze zahlceny automobilovými kolonami. Ale existuje tu vůbec nějaké řešení? Vždyť auta skutečně nelze zakázat. Domnívám se řešení existuje - je sice odvážné a radikální, ale myslím, že jedině takováto řešení mají smysl, neb dávají všem naději pro zdravý život dalších generací na území Prahy 6.

Navrhuji toto: ještě před tím (anebo nejpozději současně s tím), než se postaví a zprovozní jmenovitě městský okruh a jemu příslušející radiály, směřující na okruh Pražský (ten ve variantě severní), vybudovat a zprovoznit "zelené koridory", rozbíhající se paprskovitě od severního předpolí Svatovítské katedrály, tj. od míst dnešní zastávky tramvají "Pražský hrad". Východní koridor je dnes jediný průchozí a jakž takž funkční, neboť směřuje přes Královskou zahradu a Letohrádek královny Anny do Letenských sadů (kde však poněkud nelogicky končí). Směrem severovýchodním by se druhým zeleným koridorem mělo dát bezbariérově projít "zelenou nohou" od Hradu přes Hradčanskou až do Stromovky (v podstatě jde o obnovu staré královské cesty, lemované alejí kaštanů). Severním směrem by vedl další zelený koridor, přesně ve stopě Svatovítská, Vítězné náměstí, Jugoslávských partyzánů, Podbabská, kde by se větvil do zoo, botanické zahrady, Tiché Šárky, Suchdola a Roztok. Západní zelený koridor by pak směřoval od Hradu přes Malovanku do Břevnova (případně na Ladronku), a dále přes oboru Hvězdu a Liboc až do Divoké Šárky. A zbývá tu ještě koridor severozápadní, vedoucí od Hradu směrem na Šáreckou ulici a odtud na Hanspaulku a dále do Šáreckého údolí.

Všechny čtyři dosud nefunkční zelené koridory by byly apriorní - tzn. jejich stopy by musely respektovat všechny silniční i železniční dopravní stavby! Jak jste si ale možná sami uvědomili, je tu jedna zajímavá věc: tři z těchto zelených koridorů (severovýchodní, severní a západní) procházejí takřka přesně místy, kde mají stát ony tři velké mimoúrovňové křižovatky městského okruhu! Letná, Prašný most a Malovanka! A koridor čtvrtý (severozápadní) pak prochází místy, kde se navrhuje povrchově vedená linie obchvatu Vítězného náměstí! A to je přesně to, co myslím vyvolává zásadní odpor lidí proti stavbě městského okruhu v jeho původním záměru. Lidé totiž podvědomě či nevědomě cítí, že zmíněné křižovatky plus obchvat zásadně a nevratně naruší, přeruší a zničí to, co tu existovalo po staletí, přinejmenším od dob vlády Karla IV., respektive Rudolfa II...! Že zničí to, co bylo geniálním záměrem těchto velkých panovníků: tj. propojení Svatovítské katedrály na straně polední (jižní) s věhlasnou kamennou metropolí - a na straně půlnoční (severní) se zelení přírody. V tom a ničem jiném přece spočívá genialita umístění Svatovítské katedrály, jež v tomoto smyslu nemá ve světě obdoby. A právě to bychom opravdu nyní chtěli a měli zničit?! (Kdo nevěří, ať se podívá, jak urbanisticky neslavně dopadla katedrála a její okolí v Kolíně nad Rýnem - když v její hlavní, tj. podélné ose postavili přes Rýn železniční most - jakoby se záměrem vybudovat přímo před katedrálou hlavní nádraží! A v Praze by to bylo nakonec stejné - jen místo železnice by tu byla 40 metrů(!) široká magistrála s mimoúrovňovou křižovatkou a s podzemními garážemi pro několik set automobilů...)

Takže, nejsem proti dopravním stavbám, ale tyto musí respektovat dané území, nejen urbanisticky, ale i historicky. Auta totiž začnou lidé používat méně teprve ve chvíli, kdy jim město (respektive obec) nabídne jiné, ekologicky a vůbec životně příjemnější alternativy. Metro na letiště jednoznačně ano, další zkvalitnění MHD ano, modernizace buštěhradské dráhy na běžnou příměstskou (nikoliv rychlostní!) trať ano - ale silniční okruhy a radiály až poté, co vybudujeme výše zmíněné zelené koridory, jež se stanou zárukou toho, že Svatovítská katedrála neztratí svou jedinečnost - a že Praha 6 zůstane i v příštích desetiletích a stoletích místem příjemného žití.

Praha, prosinec 2005

Ing. Zdeněk Smrčka

Aktuální autorský doplněk textu:

Nejnovější vývoj prací na Městském okruhu na území Prahy 6, jmenovitě souboru staveb tunelů Blanka, dává jistý příslib mírného optimismu - včetně jistého náznaku respektování priority a významu zelených koridorů a jejich zakomponování do územního celku stavby. Bylo oznámeno, že zbořený Prašný most bude nahrazen jeho replikou, přičemž oproti původnímu záměru jsou deklarovány v každém směru "pouze" dva - a nikoliv tři - jízdní pruhy pro automobily. Dosud nepřístupný prostor mezi zastávkami tramvají Prašný most a Pražský hrad, sloužící jako soukromé tenisové kurty, bude upraven na veřejný park. Záměr přebudování (dle původního Engelova plánu zeleného promenádního a nákupního) bulváru Svatovítská - Jugoslávských partyzánů - Podbabská na paralelní "dopravní stoku" tzv. I. severojižní magistrálu, zřejmě nahradí tunelový obchvat pod východní částí Baby a Hanspaulky. Další problémy však zůstávají otevřeny - krom jiných samotná křižovatka Prašný most, která má být ve spojnici Pražský hrad - Svatovítská - Vítězné náměstí průchozí toliko jedním podchodem pro pěší! Nadále se ani neuvažuje ve stejném prostoru s obnovením původně zde existujících zastávek tramvají - přičemž by tyto sloužily jako ideální nástupní a výstupní místo pro návštěvníky Pražského hradu, přijíždějící jak od stanice metra Dejvická, tak Hradčanská. Lze jen doufat, že i tyto a další chyby budou ještě v průběhu výstavby Městského okruhu odstraněny a uvedeny do souladu s navrhovanou koncepcí budování a rozvoje zelených koridorů na území Prahy 6.

Praha, únor 2009

Z.S.
Ing. Zdeněk Smrčka

Přidat do fóra komentář ke článku