Praha 6 ztrácí tvář

Mimořádné zasedání zastupitelstva a co z něj vzešlo

7. prosince 2009

zveřejněno: 17. prosince 2009
značky: úřad MČ | územní plán

Mimořádné zasedání zastupitelstva k projednávání konceptu nového územního plánu proběhlo 7.12.2009. Zápis ze zasedání i videonahrávky jsou k dispozici na webové stránce úřadu městské části. Na tomto místě přinášíme stručné shrnutí průběhu zasedání a upozorňujeme na některé zajímavé příspěvky a názory, ať už z řad zastupitelů nebo veřejnosti.

Zasedání zahájil starosta Chalupa poměrně dlouhým příspěvkem, v němž mluvil převážně o podnětech, které k územnímu plánu má samotná městská část. Z nich stojí za zmínku hlavně starostou často opakovaný názor, že Strahov je jedna z nejvýznamnějších rozvojových oblastí v Praze 6, studentské koleje v těch místech jsou „ostudou Prahy 6“ a on považuje za naivní představu ČVUT, že by snad našlo peníze na jejich rekonstrukci, a raději by hledal pro koleje jiné umístění, například v už mnohokrát navrhované Ruzyni. Ruzyně je podle něj druhou významnou rozvojovou oblastí v Praze 6, a i tam se najdou věci, které dle jeho názoru do města nepatří. Například vojenské areály. Do města podle starosty Chalupy patří pouze obytná zástavba, případně administrativní budovy. 

V diskusi vystoupilo několik občanů, kteří se vyjadřovali převážně k dopravním stavbám a budoucímu osudu zahrádkářských kolonií.

Pozornost upoutala například poznámka jedné z diskutujících, která apelovala na zastupitele, aby podporovali spíše veřejnou než automobilovou dopravu. Zmínila se ve svém příspěvku o tom, jak jí kterýsi představitel úřadu městské části řekl, že jestli není spokojená s dopravou ve městě, ať se odstěhuje někam na venkov, do zeleně...

Další diskutující se ve svých příspěvcích zmínili o tom, že podle názoru představitelů městské části jsou zahrádkářské kolonie „falešná zeleň“. Podle starosty jsou koneckonců zahrádkářské kolonie dalším z prvků, které „do města nepatří“. V diskusi však tento svůj názor poněkud zmírnil a zahrádkářským koloniím přiznal právo na existenci alespoň tehdy, když jsou podle jeho mínění dobře udržované... Zahrádkám vytýkal kupodivu to, že „slouží jenom těm, kteří v těch zahrádkách jsou, nebo těm, které ti zahrádkáři pozvou“  a volá po budování parků, „které jsou otevřené veřejnosti, které nepotřebují pozvání, aby někdo přišel“. (Pozn. red.: radnicí plánovaný park Ve Struhách má být oplocený, má mít otevírací hodiny a má v něm být altán, určený například ke konání soukromých akcí.)

Mnozí diskutující se vyjadřovali nesouhlasně především  k územní rezervě pro silniční tunelové propojení Evropská – Podbaba. K tomuto projektu se starosta Chalupa vyjádřil takto:  „mně přijde, že když si neřekneme, že umíme do výhledu napsat stopu, že si zakážeme přemýšlet.“

Následovala diskuse zastupitelů, ve které například zastupitel Hrůza vyjádřil nespokojenost s vývojem městské části (zahušťování zástavby, ubývání zeleně apod.) a nesouhlas se záměrem přemístit studentské koleje ze Strahova do jiné čtvrti nebo s variantou vedení obchvatu kolem Prahy přes Suchdol.

Zastupitel Hejduk se vyslovil mj. proti rušení zahrádkářských osad.

Zastupitel Skalský se vyjádřil nesouhlasně k záměru rozšířit ruzyňské letiště o další startovací/přistávací dráhu kvůli zvýšené hlukové zátěži, kterou by tento krok znamenal pro mnoho částí Prahy. Navrhl také zastavit trasování obchvatu Prahy přes Suchdol a zvažovat jiné možnosti. Vyslovil se pro zachování studentských kolejí na Strahově a vybudování centrálního parku Veleslavín na ploše bývalého Strnadova zahradnictví.

Z vystoupení zastupitelsky Kolínské cituji: „Škoda, že tu není pan starosta, já budu reagovat na jeho úvahu o tom, že když do územního plánu zakreslíme nějakou čáru, respektive když ji tam nechceme zakreslit, že se tím bráníme přemýšlení o věcech. Budu mluvit o dopravní infrastruktuře. To, že zakreslíme někam čáru do územního plánu a budeme říkat, že si to ještě můžeme pak promyslet, rozmyslet a že to je jenom návrh, s tím máme v Praze špatnou zkušenost. Protože například u problematicky zakreslené čáry, které se říká severozápadní část silničního okruhu, jako jeden z nejsilnějších argumentů jejích příznivců je, že už je tam nakreslená od 20. let.“

Kromě kritických připomínek k obsahu konceptu územního plánu měli někteří diskutující občané a zastupitelé i řadu závažných výhrad k právní stránce způsobu projednávání tohoto dokumentu.

V závěrečném hlasování zastupitelstvo většinu návrhů nepřijalo. K nepřijatým návrhům patřily například tyto: požadavek na změny v územním plánu týkající se vedení obchvatu Prahy přes Suchdol; návrh na takovou úpravu územního plánu, která by umožnila další existenci zahrádkářských osad; návrh na zachování studentských kolejí a sportovišť na Strahově; požadavek vypustit z konceptu územní rezervu pro vybudování silničního tunelu mezi ulicemi Evropská a Podbabská; požadavek zrušit územní rezervu pro vybudování spojky ulic Evropská a Na Petřinách vedoucí ulicemi Na Větrníku a Alžírskou; a návrh upravit územní plán tak, aby umožňoval vybudování centrálního parku na místě bývalého Strnadova zahradnictví.

Na závěr cituji z velmi zajímavého diskusního příspěvku, který přednesl pan Hnilička a jehož kompletní znění je zaznamenáno v zápisu ze zasedání:

„Právě dokončovaná křižovatka Strahovského tunelu a Patočkovy ulice zabírá zhruba 200 x 200 metrů. To je plocha, která odpovídá čtyřnásobku plochy Staroměstského náměstí. ... Co všechno za události se může odehrávat na Staroměstském náměstí a co zde, v tomto brutálním kráteru? Jaká to dnes vytváříme veřejná prostranství?

Jasně je jen málo těch, kteří věří v určitou demagogii hlásající čistší a zdravější město na ohradách, za nimiž se připravuje půda pro vpád dalších mimopražských automobilů. Z těchto hesel dýchá komunistická ideologie o budování zářných zítřků. Koneckonců samotný projekt je z této doby a dnes na něm už nic nezměníme. Jen nás všechny bude stát hodně peněz a našim dětem ponecháme vedle Pražského hradu podivné kulturní dědictví.

Dnes není důvod v tomto směru plánovat dále. Jeden vídeňský starosta již dávno prohlásil, že doprava vlastním autem po městě je iluzí....

Zdá se, že u nás tyto dopravní megastavby, které jiní boří, teprve budujeme. Abychom až s odstupem času pochopili, že nejsou správné. Nevím, proč se neumíme poučit z cizích příkladů. Dopravní koridory vymezené pouze pro automobily přinášejí zrychlení v určitých směrech. Zároveň však vytvářejí bariéry a zpomalení ve směrech ostatních. Automobilová doprava ve městě nemá své konečné řešení. Čím více bude silničních staveb přibývat, tím více budou lidé vlastní automobily používat. Zdravé město má nabízet síť cest a nikoli bariéry. Navíc jsou tyto stavby určené pouze pro omezenou skupinu uživatelů a ostatním vstup znemožňují, nejsou tedy kvalitními městskými veřejnými prostorami.“

-bk-
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Zápis z jednání Mimořádného zastupitelstva ke konceptu nového územního plánu  (soubor PDF, 400 kB)
Zdroj: Praha 6