Praha 6 ztrácí tvář

Otevřený dopis místních na radnici ve věci OC Bořislavkazveřejněno: 24. dubna 2015
značky: Dejvice | Vokovice | Bořislavka | úřad MČ | výstavba

Odpor proti centru na Bořislavce neustává a místní žádají zastání u vedení radnice. KKCG nadále trvá na objemných Krystalech.
Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé,
 
obracíme se na Vás v souvislosti s plánovanou výstavbou Shopping and Office Centrum Bořislavka, o které jsme společně při více příležitostech mluvili. V současné době můžeme říci, že názor o nevhodnosti plánované stavby už rozhodně nesdílíme sami – náš názor vyjádřený v petici má podporu téměř 1 500 občanů, zejména rezidentů Prahy 6 a podpisy stále přibývají.
 
Tento otevřený dopis formulujeme v návaznosti na občanské interpelace a následné schůzky s radními Petrou Kolínskou, Evou Smutnou, Martinem Poláchem a Antonínem Nechvátalem.
 
Po získání více informací o plánovaném projektu obchodního centra (spíše by se ovšem hodilo označení administrativního) jsme přesvědčeni, že by došlo k výraznému narušení dané lokality.
 
Stavba by byla v rozporu s okolím a svou až agresivní výškou by výrazně poškodila ráz stávající zástavby, která se nachází v Ochranném pásmu Památkové rezervace hl. města Prahy. Navíc se obáváme až neúnosného zhoršení životního prostředí. Vy, politici Městské části Prahy 6, máte pravomoci a nástroje, a jste tak jediní, kdo ještě může situaci zachránit a dát tím jasně najevo, že za občany Prahy 6 opravdu stojíte.
 
Konkrétně Vás žádáme o:
 1. Nepovolení stavby v podobě dle aktuálního návrhu KKCG. Zejména pak o trvání na dodržení výškové nivelety okolní zástavby.
   
  Dle aktuální dokumentace projekt KKCG do výšky významně narostl a převyšuje v nejvyšších bodech budovu, na kterou je vydané platné stavební povolení, a která je už sama o sobě pro dané území naddimenzovaná, o 8,6 metrů. Dále převyšuje budovu UNIQA o 6,1 metrů, domy na Kladenské ulici o 25,6 metrů a vily na Evropské řádově o 15 metrů. Srovnání v nadmořských výškách viz příloha. I tak developer bezostyšně veřejně hlásí, že budova nepřevyšuje niveletu okolní zástavby.
 2. Nepovolení nárůstu nadzemních objemů oproti předešlým projektům. V novém projektu KKCG je nárůst zastavěné plochy nadzemní části o 3.302 m2, hrubá podlažní plocha celého centra se zvětšila o 4.464 m2, podzemní část byla redukována o 2.828 m2 a nad zem se dostává o úctyhodných 7.292 m2 hrubé podlažní plochy více. (Zdroj: EIA 2006/7 a EIA 2014)
 3. Posuzování stavby developera KKCG jako stavby nové, a ne jako pokračování v režimu změny stavby před dokončením. Jedná se o zcela odlišný projekt, než na který bylo vydáno stavební povolení. Navíc se v návrhu KKCG změnil i podíl jednotlivých funkcí využití.
   
  Funkční využití území je SV I, tedy území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb - žádná z funkcí nesmí přesáhnout 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Projekt developera KKCG podmínku míry využití nesplňuje. Developer překlopil funkce z obchodně-kancelářské s velkým parkovištěm pro veřejnost na kancelářskou s malým centrem služeb, čili úbytek veřejné funkce na úkor obchodní.
   
  Původní územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 1993 a stavební povolení na I. etapu výstavby v květnu 1994. Od té doby, za více než dvacet let, celou lokalitu významně ovlivnil rozvoj širokého okolí, a to po stránce dopravy a životního prostředí.
   
  Důkazem je stanovisko Hygienické stanice HMP, která jako orgán ochrany veřejného zdraví vydala k předloženému záměru Shopping and Office Centrum Bořislavka dne 2. 5. 2014 nesouhlasné vyjádření. O dva měsíce později, dne 1. 7. 2014, při použití jiného režimu schvalování stejný projekt povolila. Stejná stavba, stejné prostředí, stejné výchozí parametry. Pokud by se jednalo o novou stavbu, a ne stavbu v režimu „změna stavby před jejím dokončením“, platilo by nesouhlasné stanovisko, což je uvedeno i ve stanovisku změnu povolujícím. Nemáme důvěru v to, že plánovaný projekt udrží životní prostředí ve snesitelné míře, která není zdraví škodlivá pro rezidenční oblast.
 4. Požadování kompletního Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. velká EIA) vzhledem k rozsahu projektu.
   
  Projekt nikdy neprošel velkou EIA, a to ani při první žádosti o vydání územního rozhodnutí z roku 1993. Třikrát realizované zkrácené řízení (tzv. malá EIA) dostatečně neprokazuje, že stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí a na zdraví obyvatel okolí Bořislavky.
 5. Použití stejného metru nekompromisních nároků na zachování hodnot lokality Ochranného pásma Památkové rezervace hl. města Prahy na velké investory jako na drobné stavebníky Prahy 6.Ve stejné lokalitě památkáři bedlivě chránili vzhled okolních domů a připomínkovali zásahy do fasád, oken a střech s odůvodněním, že jde o Ochranné pásmo Památkové rezervace hl. města Prahy, na které je výhled z Pražského hradu. Doufáme, že se stejnou pečlivostí bude vzhled této lokality stavební úřad střežit i v tomto případě.
 6. Přezkoumání zajištění ochrany majetkových práv občanů nezávislými posudky s cenovou studií dokládajícími, že díky projednávané stavbě nedojde k porušení základních práv a svobod (zejména práva na ochranu majetku). Doložit, že transformací vyhlášené pražské rezidenční lokality mezi Hanspaulkou a Ořechovkou na administrativní centrum a s tím spojeným silným nárůstem dopravy nedojde k poklesu cen okolních nemovitostí v majetku občanů bydlících v této lokalitě desítky let. Vlastnické právo všech vlastníků má podle Listiny práv a svobod garantovanou stejnou právní ochranu, a tedy se na Vás obracíme se žádostí o ochranu našich práv, a nikoliv jen upřednostňování zájmů investora.
 7. Apelujeme na dodržení programových priorit koaliční smlouvy pro období 2014-2018, konkrétně naplňování odstavce „Územní rozvoj“ a zachování rezidenčního rázu Prahy 6. Apelujeme také na posouzení Vašeho rozhodnutí i z pohledu budoucích generací.
Děkujeme.
 
S pozdravem
 
Jana Štumpová Konicarová
Ditta Pištecký Dvořáčková
Jana Šterbová, SVJ Liberijská
Jana Ludvíková, SVJ Kladenská 41
Boris Kubovčiak
 
Příloha: SOC Bořislavka – porovnání nadmořských výšek (Bpv)
 Komentářů ve fóru: 3, přidat nový