Praha 6 ztrácí tvář

P6 mění tvář - beseda č. 2: Vítězné náměstí a „úřednická kolonie“

19. listopadu 2012, 17.00 (Skleňák)

zveřejněno: 25. listopadu 2012
značky: Bubeneč | Dejvice | Kulaťák | úřad MČ | výstava | výstavba | životní prostředí | Diplomat | Downtown Dejvice | Line - Lední medvěd | Telehouse

Druhá tematická beseda ve Skleňáku byla na pozvánce označena poněkud nepřiměřeně workshopem. Téma bylo atraktivnější, než posledně, debatilo se na téma nových staveb kolem Kulaťáku a to místy poměrně vzrušeně.

V úvodu hlavní osoby setkání i všechny ostatní přivítal tiskový mluvčí Adam Halmoši a nastínil dnešní program. Upozornil, aby všichni respektovali časový plán, tedy zhruba 30 minut na diskuzi ke každému tématu, aby si příchozí pouze na pozdější bod programu nestěžovali, že bylo zaseknutí u bodu předchozího záměrné (!). V úvodu zradila projekční technika (jednoduše stane se… :), nakonec se ale plátno přeci jen rozzářilo obrázky úvodního příspěvku Ing. arch. Bohumila Beránka, vedoucího OÚR.

Zmapoval úsilí našich dědů a pradědů a vývoj názorů na regulaci území Kulaťáku a někdejší tzv. úřednické kolonie od doby vzniku této ideje v roce 1920, kdy vznikla zastavovací studie Antonína Engela. Mihla se řada historických obrázků (jsou dole pod článkem). Pokračovalo se urbanistickou soutěží z roku 1990 - vítězem byl ateliér Pata + Frýdecký, kteří dopracovali později výsledky soutěže do urbanistické studie. Ta byla přijata ZHMP jako regulace v květnu 1995. Nový ÚP máme od 9. 9. 1999, hned nato v prosinci byly "přeschváleny" dodnes platící regulační podmínky pro lokalitu. Změnou původního vedení tramvaje po prstenci náměstí na příčný průjezd ztratil Kulaťák přirozenou funkci náměstí.

Byly představeny i návrhy na radnici v tomto místě, ale po "multikriteriálním vyhodnocení" zůstala radnice tam, kde je ( :-( ). Nakonec pan arch. Beránek z předvedeného vyvodil několik závěrů: návrhy dostaveb jsou na plochách, které vždy měly být stavební, tedy ne na úkor městských parků, regulace se prolínají a překrývají, ale zásady platí po celých 90 let. Posteskl si, že vůči těmto podmínkám bylo přistupováno s různým stupněm respektu a kreativity.

Polyfunkční budova PPF

A vzhůru na medvěda - polyfunkční budovu PPF. MUDr. Věroslav Gebouský, radní pro územní rozvoj, oddeklamoval z připraveného papíru zástavbu SV rohu náměstí z hlediska projednání na radnici. Zopakoval historii architektonické soutěže z roku 2010, připomněl příhodu s a.s. Vítězné náměstí, kde měla MČ původně podíl. Byli si údajně vědomi, že vítězný návrh může narazit v následných správních řízeních na potíže. Také z toho důvodu si radnice nechala zpracovat posudek od expertního týmu architektů, jejíž "závěry se částečně lišily" od výsledků soutěže a "doporučili (ne sice jednohlasně) spíše k realizaci" projekt na 3. místě v soutěži (pozn. red.: byl zde chybně uveden projekt CMA z druhého místa, opraveno 30.12.2012). Všichni se nyní dozvěděli, že se MČ snažila komunikovat i s veřejností prostřednictvím zastupitelů, kteří nebyli členy správních orgánů a.s. Vítězné náměstí a vytvořili poradní skupinu ZMČ. "Vzhledem k finanční krizi MČ odstoupila od své účasti … musela by investovat neplánovaných 160 miliónů do výstavby a svůj podíl prodala majoritnímu akcionáři PPF". (pozn. red.: podrobnosti např. na webu oživení) Od dubna 2012 se pak projekt samotné PPF projednával v KÚR (zvl. změna podílu kanceláří k  plochám veřejné vybavenosti (VV) z 60:40 na 75:25, vypouštění supermarketu, zvýšení míry využití území). V červnu 2012 OÚP HMP uvažovaná zvýšení schválil. Nyní probíhá potřebná změna ÚP. Sděluje, že v září 2012 se projekt projednává již v rámci dokumentace územního řízení. A děkuje za pozornost. 

Projektový manažer Ing. Jan Chromeček stručně rekapituluje, připomíná otevřenou výstavu v létě 2010 (v budově E-Gatě, bohužel nebyla příliš inzerována, pozn. red.). Existují 2 přístupy - konzervativní kopíruje generální štáb a druhý přístup - vytvořit cosi zajímavého. Slova se ujal Ing. arch. Radan Hubička. Letecké obrázky současného stavu byly doplněny ukázkou někdejšího bídného stavu rozbláceného parkoviště a zmínkou o nutnosti "vyhnat bezdomovce" (sál výrazně šumí, tiskový mluvčí úspěšně krotí). Přiznává kontroverznost projektu, který na jednu stranu vyvolává negativní emoce a nálady, jinde opačné. Konkávní prohnutí zrcadlově komunikuje s genštábem, akcentované nároží, výšková regulace vychází. Vysvětluje, že bylo na projektu oceňováno, jakým způsobem byly dodrženy a převedeny Engelovy regulační principy do nově navrhovaného objektu. Jedna velká hmota dostatečně reprezentující vypovídá o velkoměstském paláci.

Diskuze

A přišly na řadu dotazy. Odvětrání vnitrobloku a zeleň. Nebudou restaurační provozy - max. kavárna. Počítá se s výsadbou nové zeleně. Počet parkingů je dán vyhláškou, odvod zplodin šachtami až na střechu. Jak je to s dodržením regulativů? Římsy vysunuty, v okolí jsou sedlové střechy, atd. Ing. arch. Hubička naprosto nesouhlasí, nebudeme v 21. století stavět jako v roce 1920 (potlesk části publika), za budovu vůči budoucnosti odpovídá on. Ing. Chromeček připomíná, že porota byla složena z odborníků, splnili podmínky soutěže, součástí kterých byly i regulativy. Ing. arch. obviňuje z nenávisti dotazovatele (a i publikum) k současné architektuře. "Regulace určuje přesně hmotu a Engel si to takto představoval."

Další dotaz/názor: budova se mi líbí, v těchto dimenzích nepatří sem, chybí odpovídající rozumné lidské měřítko. Probíhá EIA - jaké bude stanovisko P6 k této stavbě? Dotaz mizí do ztracena, nezodpovězen. Slovo si bere paní starostka: oponuje vyjádření arch. Hubičky, že nejsme připraveni diskutovat o moderních stavbách; naopak - diskuzi považuje za seriózní, i když jsou různé názorové proudy. "Pane architekte, nezlobte se, ale to jste trochu ustřelil, to jste neměl pravdu."

Další připomínka nezodpovězení dotazu ke stanovisku P6 k EIA je doplněna otázkou, jak bude budova sloužit občanům, jak se P6 dostala ke společnému projektu právě s PPF, které skončilo předkupním právem PPF na pozemek. Připomínka změn ÚP, navýšení zastavěnosti, věcné břemeno. Autosalon v přízemí je VV? Radní Gebouský vypráví, že EIA je zpracovávána na odborech MČ a nemůže předjímat výstup KÚR (pozn. red.: termín připomínek byl další den 20.11.?). P6 se snaží (!) o co nejvyšší (!) podíl VV. "Na věcné břemeno nejsem schopen odpovědět, nejsem majetkář, bavíme se o zástavbě a ne o majetku. Teď to je irelevantní." Na téma stanoviska MČ k EIA je k odpovědi vyzván arch. Beránek,  ale dovedně odpovídá jiným směrem. Tiskový mluvčí Halmoši rozmělňuje odpověď ještě více.

Věcné břemeno z pohledu PPF vysvětluje Ing. Chromeček: sama PPF nabídla, že odkoupí a zainvestuje celé, jak se rozhodovala radnice, neví. Padl též příkřeji formulovaný dotaz, zda je v něčích silách tuhle "vopičárnu" ještě odstranit. Arch. Beránek vysvětluje, že nic není schváleno, územní natož stavební řízení ještě neběží.

Pan arch. Beránek byl dotázán na rozpor ve svých názorech - současná shoda projektu s regulací vs. jeho dřívější vyjádření při jednání poroty soutěže "soulad s regulací beze zbytku nesplněn u žádného z návrhu, projekt vítězný nerespektuje mnoho prvků". Odpověď - nepříliš úspěšně zamlžena. Konec debaty se poněkud rozmělnil také v důsledku nepříliš šikovného naléhání na dodržení půlhodinového limitu na tuto diskuzi. Toto omezení se právem nelíbilo (bude ale ještě někdy vůbec možnost o medvědovi veřejně diskutovat?) Ve spěchu padlo několik dotazů. Označení "falus" pro část budovy pan Beránek až tak expresivně nevnímá, jako soukromá osoba má jisté výhrady, které se však postupně zapracovávají. Opakovaný dotaz na stanovisko P6 k řízení EIA zůstal nezodpovězen.

Dostavba technické menzy

Úvodní slovo ke druhé stavbě - dostavba menzy ČVUT - přednesl radní Gebouský. Zmiňuje historii, včetně soudního zrušení předchozího územního řízení na přestavbu se 14patrovou věží. V současné době se MČ odvolává proti územnímu řízení se sníženou variantou věže. Slova se ujímá pan prorektor ČVUT - prof. Pavlík, připomíná význam oboru, pro který má budova sloužit. Připomněl, že prof. Engel předpokládal pro kampus daleko větší plochu, než má nyní a hledá další prostory a zmiňuje nevyužitou (?) kapacitu stravovacího zařízení. Považuje za nedorozumění, že v soudním rozhodnutí určitá doporučení a současné stanovisko MČ je v protikladu (vztah výškové hladiny k areálu ČVUT, nikoliv k činžákům naproti).

Navazuje s prezentací Ing. arch. Petr Franta, po rozvláčném úvodu cituje soudní rozhodnutí, podle kterého má být výška uzpůsobena výškám budov, které jsou v ÚP na stejné funkční ploše, tedy určující nejsou sousední obytné domy. V prezentaci bohužel nebylo příliš vizualizací výsledního stavu. Popohnání rozvláčného řečníka tiskovým mluvčím příliš nepomohlo, a tak se slova opět ujímá pan prorektor. Pana radního Gebouského mrzí, že je MČ P6 v rozporu s tak význačnou institucí jako je ČVUT, ale musí reprezentovat názor kolektivního orgánu KÚR, který "zaujal opakovaně negativní stanovisko" (pozn. red.: dřívější 14patrová věž KÚR nevadila).

Diskuze

Několik dotazujících se pozastavovalo nad skutečností, proč je výška přístavby srovnávána se vzdálenější budovou FEL, namísto sousedních činžáků. Zopakován je panem prorektorem fakt, že menza leží ve funkčně stejné ploše jako kampus a tím se výška řídí. Menza je mimoto posledním místem naplnění stavebního programu ČVUT, další plochu pro rozvoj ČVUT nemá. Připomíná, že důvodem je i možnost financování z fondů EU, je však potřeba do institutu zakomponovat ostatní VŠ.

Diskutován byl i důvod místní dominance - věže, dle ÚP je místní dominanta možná (ne však nutná, jak upozornil další diskutující). Připomenuta byla absence veřejných soutěží, ČVUT by na ni nemělo, navíc má ČVUT dvě "architektonické" fakulty se svými zdroji, záleží hlavně na investorovi, jakou cestu zvolí.

Na čem bylo postaveno odvolání MČ proti územnímu rozhodnutí? - tak zněl další dotaz. Radní Gebouský odmítl říci cokoli jiného, než že "bylo podáno". Arch. Beránek mlčenlivost kolegy zachraňuje vysvětlením, že je to názor kolektivního orgánu, zdůvodnění je mlhavé, zkrátka MČ se rozhodla tento projekt nepodpořit.

Filozofickohistorický ráz měl další průběh diskuze: kdysi měl Karel IV. o Praze nějakou vizi, která dnes chybí ("arogance" budovy PPF). Oddělené řešení různých ploch je z publika nazváno alibismem. Pan prorektor Pavlík oponuje: historickými fakty jsou vstupy dalších slohů do Karlovy vize; pokud něco někdo na Praze obdivuje, potom vstřícnost Prahy k otisku doby (př. Tančící dům). Objektivně vedou architekti společnost svými vizemi dopředu.

Paní starostka není zastáncem moderních budov, ale je hrdá, že na Praze 6 sídlí nejstarší univerzita v Evropě a je škoda, že jí "házíme klacky pod nohy", jí by se věž (se lvem) líbila. Opakovaně se probíral neřešený "střet" na hranicích různým ploch ÚP, stavby se posuzují jako solitéry (dle ÚP v pořádku), řešil by regulační plán. Územní a regulační plán, regulační studie, co platí, je závazné, právně nevymahatelné atd. se pokusil v závěru ozřejmit arch. Beránek, ale propletenec propletencem spíše zůstal.

Telehouse a dostavba Diplomatu

Na pořad nastupuje Telehouse, projekt představili hned dva architekti, jejich jména nám bohužel unikla.  Zrekapitulovali současný stav: telefonní ústředna, okolí, značné převýšení pozemku ovlivnilo stavbu mimo uliční linie. Chystá se komunikační obchvat Evropská - Svatovítská (KES), "vnáší do území takovou energii, že tento prostor se kompletně přepracuje". Objekt bude přístupný ze všech stran, připojení k organismu města, navázání objektů. Parkovaní zmizí pod zem, žádné nedostupné svahy se spícími bezdomovci. Dříve budova technologií, které se dnes zmenšují, menší využití. Současné budově se odřízne čepice budovy, technologické prostory budou během přestavby funkční, a nad nimi se přistaví nové. Objekt má pozici přechodu mezi tradiční zástavbou a volnější zástavbou za drážním tělesem. Výška stejná jako PPF.

O dostavbě Diplomatu pohovořil Ing. arch. Tomáš Prouza z ateliéru D3A. V úvodu uvedl, že je zastáncem veřejných soutěží všeobecně, tedy i na pozemku ČVUT či obecních.  Praze 6 chybí centrum, architekta Engela by za to nechválil a tím, co vzniklo po revoluci, moc nepomáháme. Zadáním bylo něco udělat s hotelem Diplomat, dodat mu novou tvář. Současná solitérní budova prostoru nesvědčí, před ním je "prapodivná" zeleň. Řešením je postavit další uliční křídlo (obchody, kavárna). Vznikne městský prostor - náměstíčko mezi Diplomatem a PPF, předpokládá odstranění rampy a přemístění vjezdu, k tomu splní požadavek MČ na veřejné podzemní garáže (za Diplomatem). Z hlediska metodiky výpočtu zeleně převyšuje návrh její současný stav. Jako ukázka náměstí byl předveden parter Anděl City. Na nynější ploše parku, kde se "jenom venčí psi", budou veřejné garáže nahoře s "organizovaným" městským parkem využitelným pro matky s kočárky a obyvatele z okolí. Návrh považuje p. arch. za "sice trošku tvrdý", ale myslí si, že by to mělo být lepší, než dnes.

Diskuze

Následné dotazy se dotýkaly obou staveb. Za jeden z nedostatků (i výstavy) je považována chybějící vizualizace všech 3 staveb kolem Diplomatu dohromady. Zazněly názory o "nebydlitelnosti", problém dopravy a stání autobusů, odraz hluku od nových staveb. "Opravdu to tam musí být?" V odpovědi byl zmíněn "úplně suprovej zelenej dvůr" v protějším vnitrobloku, nelze očekávat, že se tu naproti nebude nic stavět. Plocha patří k centrální ploše Dejvic a skrývá rozvojové možnosti, Diplomat byl umístěn nešťastně do středu plochy. Dopravu pomůže vyřešit prodloužené metro, i když stanice Motol + Petřiny nepomohou, ale úporná snaha P6 o vymístění konečné metra se podařila. Valící se dopravu na Kulaťák (z MO) pomůže řešit KES.

Evidentně na besedním večeru chyběla prezentace stavby na pozemku Evropská 11. Radní Gebouský upozornil na rozdíl - dnes diskutované se teprve chystá, Evropská 11 už má stavební povolení a projekt je již nezměnitelný. Zkrátka E11 "není na pořadu dne". Tečka. Celkem potichu proběhla zmínka o další stavební zátěži místa - možná již příští rok začne výměna stropní konstrukce metra.

Padly připomínky k podobě chystané zeleně, k "impotentním" parkům, ke kvalitě i množství zeleně (betonové truhlíky), ke změněným možnostem jejich užití proti dnešku. Ke spásnému účinku KESu zazněl fakt z dokumentace EIA - Kulaťáku se sice o 5 % uleví, ale Evropské o 20 % přitíží.

Samostatnou kapitolkou bylo řešení dopravy v klidu, poptávka, pod novými objekty jenom hotelové/firemní garáže, proto požadavek MČ na veřejné za Diplomatem. Vliv ceny, možná pomohou modré zóny. I když jsou projekty představeny per partes, podle arch. Beránka P6 vše koordinuje. Celkové vizualizace nechá zakreslit.

Zakončení

Druhý besední večer skončil téměř v půl deváté večer a zájem lidí byl o poznání větší, než o večer první. Bylo dobře, že opět přišli sami architekti; sympaticky a otevřeně působili "chlapíci od Diplomatu", i když byli pod palbou kritiky. Padla řada "lidovějších" i "odbornějších" dotazů, otázku mohl položit (v rámci časových možností) kdo chtěl a mohl částečně i říci svůj názor. Celý večer ale působil dojmem, že vše je již nalajnováno, rozhodnuto a již nemůže být jinak a beseda probíhá jen "aby se neřeklo". Jistou neochotu k odpovědím projevil radní Gebouský, arch. Beránek často vedl odpovědi do ztracena. Všeobecným přínosem pro Prahu 6 by bylo včasné informování o stavebních záměrech a průběžné konání veřejných a otevřeně vedených diskuzí. Na výstavě jednou za dva roky a ještě v omezeném časovém rozsahu je to žalostně málo.

Historické obrázky z úvodní prezentace
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový