Praha 6 ztrácí tvář

Prohlášení Praha 6 ztrácí tvář

6. října 2008

zveřejněno: 6. října 2008
značky: tento web

V souvislosti se současnou výstavou "Praha 6 mění tvář IV", která již poněkolikáté předvádí ukázky "rozkvětu" jednotlivých čtvrtí, chci upozornit na to, že celkově budovatelsky optimistický obraz rozvoje Prahy 6 neodpovídá skutečnosti.

    Stejně jako mnozí jiní zdejší obyvatelé se znepokojením sleduji stále narůstající trend, při kterém dochází ke zbytečně předimenzované zástavbě posledních volných prostranství, k úbytku zeleně a poškozování životního prostředí, v případě památek jsou problémem necitlivé přestavby a demolice i přímo v památkových zónách. Devastující jsou dopravní stavby, které posilují individuální automobilovou dopravu a zatahují ji i do míst, kde dosud nebyla. O připravovaných změnách se veřejnost dozvídá pozdě a informace jsou nedostatečné nebo nedostupné.

    MČ evidentně není schopna a ani nechce skutečně čelit tlaku investorů, což je patrné i z toho, jaké podněty jsou podány v dokumentu Podněty MČ Praha 6 pro nový územní plán Prahy. Pro ilustraci cituji: "V otázce míry zastoupení regulačních prvků ve vlastním Územním plánu se přikláníme k variantě jejich omezení a důsledného požadování zpracování návazných regulačních plánů pro jednotlivé lokality i místa, a to vždy prvním významným investorem, hlavním městem Prahou či městskými částmi v prostoru vymezeném zákonem." Podobu území tedy neurčuje odborná urbanistická koncepce a jí podřízený podrobný a "závazný" územní plán, ale první, druhý a jakýkoliv další investor, který si namísto dodržování předem dané regulace sám pro sebe zpracovává "návazné" regulační plány. Zdá se, že neexistuje skutečně propracovaná urbanistická koncepce jednotlivých čtvrtí s přihlédnutím ke skutečným potřebám lokalit, jejich charakteru, konzultovaná s obyvateli a podložená vždy detailní znalostí potřeb a problémů oblasti. Za zásadní problém v oblasti zeleně jsou považovány zahrádkové kolonie! Vysloveně znepokojující je názor, že pro "přírodní zeleň" je místo až za Prahou, cituji: "Pražský okruh chápeme v přeneseném slova smyslu jako novodobé hradby města. Pro plochy uvnitř "hradeb" by měly platit výrazně městské požadavky preferující urbanizovanou krajinu a osídlení např. před ornými poli."

    Také v současné etapě 08 schvalování změn územního plánu hl.m. Prahy je navrženo několik zásadních změn ve prospěch obytné výstavby především v katastrech Vokovic,Veleslavína a Střešovic, ale i Břevnova, Dejvic a Ruzyně. Prosím občany, aby těmto plánům věnovali svou pozornost a zajímali se o to, co se do budoucna připravuje v okolí jejich bydliště. Tyto změny byly schváleny MČ Praha 6 v říjnu 2007, v září 2008 byly odsouhlaseny zastupitelstvem Hl. m. Prahy a nyní jsou projednávány na úrovni magistrátu.

    Obracím se na ty obyvatele Prahy 6, kterým se nelíbí celkově chybná politika intenzivního komerčního a dopravního využití naší čtvrti na úkor životního prostředí, aby se vzájemně spojili v úsilí za změnu tohoto vývoje a apelovali na své zastupitele jak na úrovni městské části, tak na naše zástupce v zastupitelstvu hl. m. Prahy, v jehož čele stojí primátor Pavel Bém, obyvatel Prahy 6 a zdejší rodák. Vyzývám především právě tyto zastupitele, aby se zodpovědně a do detailů zajímali, o čem hlasují a jaké důsledky bude mít schválení změn pro dané konkrétní lokality a informovali o tom svoje voliče.

    Z dokumentu Strategický plán hl. m. Prahy cituji namátkou některé hrozby, které vnímám jako nebezpečí i pro Prahu 6: "Nekoncepční přístup a komerční tlaky měnící Prahu na "běžné" velkoměsto s internacionální unifikací. Ztráta mezinárodní pozice Prahy jako památkově unikátního celku, vyřazení památkové rezervace Historické jádro Prahy ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nárůst cizích vlivů překračujících míru tolerance občanů." V kapitole Prostředí jsou jako další hrozby uváděny: "Úbytek zeleně a nezastavěných (nezpevněných) ploch vhodných k ozelenění. Pokračující tlak na plochy přírodního charakteru a na výstavbu v jejich blízkosti. Snižování retenční schopnosti městské a příměstské krajiny."

    Odvolávám se také na Manifest za nový urbanismus, kde se uvádí např. na téma účasti veřejnosti toto: "Urbanismus je tvořivý proces, dialog mezi místní správou, občany města a jejich životním prostředím. Zapojení veřejnosti do plánování svého okolí spolu se projeví ve zvýšeném pocitu zodpovědnosti lidí k životnímu prostředí v jejich nejbližším okolí. Rovněž spolupráce všech zainteresovaných stran na mnoha úrovních patří k velkým kapitolám charty i nyní přidaného manifestu."

    Svá výše uvedená obecná tvrzení dokládám zatím neúplným seznamem, který zahrnuje některé příklady jak již uskutečných změn a nevratných ztrát na Praze 6, tak schválených a výhledově připravovaných investiční záměrů. Tímto textem tlumočím názor nejen svůj, ale i svých přátel (a jak usuzuji např. z aktivit mnohých občanských sdružení a témat diskusního fóra Prahy 6) i četných dalších občanů.

V Praze 6.10.2008

Jiří Krejčík ml., Praha 6
jiri·krejcik[zavinac]volny·cz
www.praha6ztracitvar.cz

Přidat do fóra komentář ke článku