Praha 6 ztrácí tvář

Semafory a (následně) bytové domy u Libočáku

Libocké usedlosti

zveřejněno: 13. srpna 2011
značky: Liboc | úřad MČ | výstavba | zeleň | životní prostředí

Ve stráni na Libockým rybníkem je v poslední době živo. Po kácení stromů se rozjel čilý stavební ruch, a břeh Libočáku bude zřejmě jedním z mála rybníků v Česku, kde bude dopravu řídit semafor.

Místní se dotazovali úřadu MČ Praha 6 co se děje - a z Odboru výstavby vypadla 22. 2. 2011 tato odpověď:
Odbor výstavby obdržel dne 16.2.2011 Váš dotaz, týkající se pozemku č.parc. 327 k.ú. Liboc, Praha 6, konkrétně vydání stavebního povolení na stavby, jež by se měly, dle Vašeho názoru, na tomto pozemku v budoucnosti nacházet. K tomu sdělujeme, že odborem výstavby nebylo dosud vydáno žádné takové územní rozhodnutí či stavební povolení, jež by povolovalo umístit a provést na tomto pozemku Vámi uváděné stavby. Co se týče kácení dřevin na předmětném pozemku, postupujeme Váš dotaz odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, v jehož kompetenci se tato problematika nachází.
Za odbor výstavby Mgr. Lenka Kočíbová

A na další dotaz: Kdo zadal vypracování projektu, toho času uloženého na odboru dopravy OÚ Prahy 6 -   opravy a úpravy cesty u Libockého rybníku?  přišla další odpověď dne 30. 3. 2011:
Vámi uváděná dokumentace není Odboru územního rozvoje (OÚR) známa, na Odboru dopravy jsem stav nezjišťoval, ale přeposlal jsem Váš email. Poslední stav je takový, že OÚR s cestou k novým domkům na břehu Libockého rybníka nesouhlasil.
S pozdravem  Ing. arch. Bohumil Beránek - vedoucí OÚR

A na apríla (!) přišla z odboru dopravy a životního prostředí  bomba:
...jak je Vám jistě známo, rekonstrukce části cesty podél Libockého rybníka je vyvolána výstavbou „Rezidence Liboc“ (2 rodinné domy). Nové objekty musejí být připojeny na síť místních komunikací, což se v daném případě ukázalo jako notně problematické. Investor stavby se proto dohodl s vlastníkem cesty (ve správě městské části), že cca 146 m cesty na vlastní náklady zrekonstruuje. Přitom byl limitován hranicemi sousedních pozemků a přilehlého rybníka. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaný úsek neumožňuje přímou viditelnost, Policie ČR stanovila jako podmínku ke zprovoznění úseku instalaci světelné signalizace. Nově instalované veřejné osvětlení bude po osazení předáno obvyklému správci. Všechny úpravy jdou k tíži investora stavby; v jeho vlastnictví zůstane rovněž světelná signalizace. Vzhledem k omezené šířce cesty nebylo možné oddělit pěší část od pojížděné. Kdo bude stavbu realizovat, nám není známo. ODŽP-osč ÚMČ 6/Fi

A konečně se radnice také vyjádřila ke kácení stromů na pozemku:
...k Vaší žádosti o informaci ohledně káceni stromů na pozemku č. parc. 327 ... na břehu Libockého rybnika ... Vám za ODŽP ÚMČ Praha 6 sdělujeme následující. Dne 25.2. bylo provedeno místní šetření na pozemku č. parc. 327... Na uvedeném pozemku bylo shledáno nepovolené pokácení několika dřevin. Na základě těchto uvedených skutečností bylo zahájeno správní řízení pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 87, odst. 3 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které bylo již ukončeno. Vlastníkovi pozemku č. parc. 327 byla uložena pokuta za uvedený přestupek, jejíž výši Vám nejsme oprávněni sdělit.
S pozdravem Ing: Eva Müllerová, referent odboru dopravy a životního prostředí

Takže nabýváme dojem, že na radnici neví levá co dělá pravá a tím pádem se můžeme těšit na  příjemné procházky podél rybníka řízené semafory, ohrožováni auty nějakých zbohatlíků. Kdo zaručí, že světelná signalizace bude stále v provozu, když ji bude provozovat soukromá osoba  a tím pádem, že pádící auta neohrozí nic netušící pěší ubožáky? Inu občane, my zvolení, pro tebe chceme opravdu jen to nejlepší. I tady se zbavujeme, s nám vrozenou elegancí  a politikářským šarmem, odpovědnosti za provoz těchto semaforů.

A že jde do tuhého, ukazují  fotky ze 7. 4. 2011. Cesty se upravují tak, aby zde mohla projíždět těžká stavební technika. Tady již v dohledné době budou jezdit místo kočárků a dětí na kolech bagry a náklaďáky s materiálem a později  nablýskaná autíčka, která musí u nových rezidencí parkovat stůj co stůj ( jako by nemohly parkovat v Sestupné nahoře). A to za starostenského požehnání.

15. června 2011 bylo na stavebním úřadu P6 veřejně projednáváno územní řízení na Prodloužení veřejného osvětlení, kabelové rozvody 1kV pro dopravní zabezpečení a umístění točny". Radnice obdržela více jak 30 neosuhlasných námitek.  

Uvedená kauza je zářným příkladem salámové metody: Investor žádá nejprve o osvětlení a semafor, následovat bude zpevnění cesty a konečně přijde na řadu to hlavní = povolení k výstavbě rezidenčních domů. V jednání je zatím první bod, nicméně místo pro domy je již dávno zeleně zbavené...

Děkujeme za informace občanům Staré i Nové Liboce
Přidat do fóra komentář ke článku