Praha 6 ztrácí tvář

"Metro na letiště" skončí v Motole

26. prosince 2009

zveřejněno: 26. prosince 2009
značky: doprava | veřejná doprava | letiště | metro A prodloužení

V současné době se projednává koncept nového územního plánu Prahy. Jde o velmi důležitý dokument, protože žádná nová stavba by neměla vzniknout, pokud v něm není zanesena. V novém územním plánu (ÚP) by se tedy měly objevit nejrůznější nové projekty, které se v Praze už kratší či delší dobu plánují, včetně například nového úseku trasy metra A ze stanice Dejvická na ruzyňské letiště. Při představení konceptu nového ÚP se však překvapivě ukázalo, že z celé plánované trasy je v něm zanesen pouze úsek od Dejvické do Motola.

Pro navazující část, která by měla přes Bílou Horu, sídliště Dědina a Dlouhou Míli dojít až do Ruzyně k letišti, počítá ÚP pouze s tzv. územní rezervou. Tedy – zjednodušeně řečeno – s jakousi nezávaznou možností, že někdy v budoucnu by tímto územím metro mohlo procházet. Mohlo – ale nemuselo. Představitelé radnice Prahy 6 vyjádřili nesouhlas s tímto plánem a podali na magistrát příslušnou námitku. Trvají na tom, aby v novém ÚP byla nová část trasy A metra zakreslena celá, tedy včetně úseku Motol – Ruzyně. Starosta Chalupa se před veřejností opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že radnice byla zaskočena zjištěním, jak nový ÚP přistupuje k záměru prodloužit trasu metra A. Je však „zkrácení“ trasy pouze do Motola opravdu tak překvapivé, jak by se z postoje starosty mohlo zdát?

Nově projektovaný úsek metra od stanice Dejvická k Letišti Ruzyně vyvolává velké debaty mezi laickou i odbornou veřejností už dlouhou dobu. Odborníci vytýkají nově plánovanému úseku metra dvě hlavní chyby: 1. nesmyslné trasování velkou oklikou přes Motol a 2.vysoké finanční náklady nejen na stavbu samotnou, nýbrž i na následný provoz metra. Mezi trasováním a finanční náročností metra je přitom přímá závislost. Je třeba si uvědomit, že metro je díky veškerému technickému vybavení, nezbytnému pro jeho provoz, vůbec nejnákladnější dopravní prostředek. Je tedy velmi důležité, aby každý draze postavený i draze provozovaný úsek metra byl dostatečně vytížen. A to je možné jen tehdy, pokud je metro pro cestující užitečné. Mohou-li se jím relativně rychle dostat „z jednoho konce Prahy na druhý“, pak zajisté metro smysl má. O významu a tedy využitelnosti trasy, která namísto co nejkratšího směřování do cíle podniká neuvěřitelnou „okružní jízdu“, lze oprávněně pochybovat.

Tím se dostáváme k úvaze, jestli peníze vynaložené na tak drahou stavbu s tak diskutabilním dopadem jsou opravdu účelně vynaložené. Stavba metra - jak už bylo řečeno - je podnik velmi nákladný. A nebude ji financovat ten, kdo se (všemi prostředky) snažil ji prosadit – tedy radnice Prahy 6 – nýbrž město. Ovšem ani město potřebné prostředky nemá. Spoléhá na dotaci ze strukturálních fondů EU, konkrétně z operačního programu Doprava. Prozatím ale nikde nebylo jasně řečeno, že tyto peníze skutečně dostane. Mezi projekty, jejichž financování z tohoto operačního programu už bylo schváleno, projekt rozšíření trasy metra A v tuto chvíli uveden není. Nabízí se otázka: může se problematické trasování nového úseku metra stát důvodem toho, že projekt předpokládanou dotaci ze strukturálních fondů EU nedostane? A mohlo by třeba právě to, že dotace z fondů EU zdaleka není jistá, být příčinou toho, že nový ÚP kupodivu nepočítá s celým novým úsekem trasy A, ale jen se čtyřmi novými stanicemi? A má město peníze na zaplacení byť i jen úseku Dejvická – Motol?

Stavební povolení bylo vydáno, dodavatelské firmy vybrány, stavět by se mělo začít co nevidět. Pochybnosti o smyslu celého projektu však přetrvávají. Nový územní plán počítá pro obsluhu letiště kromě tzv. rychlodráhy, tedy zmodernizované a rozšířené už existující a využívané železniční trati, také s prodloužením tramvajové trati z konečné v Divoké Šárce přes sídliště Dědina na letiště. Obsluha letiště kolejovými dopravními prostředky – tedy jeden z argumentů pro prodloužení metra – bude tímto zajištěna dostatečně. Je to důvod, proč se z „metra na letiště“ náhle stává „metro do Motola“? Možnost využít k dopravě na letiště vlak nebo tramvaj ale existuje už dávno, navíc obě varianty jsou nepochybně jednodušší i levnější než stavba celého nového úseku metra. Proč magistrát „objevil“ tyto alternativy tak náhle až poté, co projekt metra prošel celým procesem posuzování a schvalování? Je to jen chyba v plánování, důkaz nesystematičnosti práce magistrátu v oblasti rozvoje pražské MHD?

A jaký dopad na život v Praze 6 bude mít „osekané“ metro, bez záchytného parkoviště (na které u žádné z nově plánovaných stanic není místo), s předpokladem velmi malého využití zejména k motolské nemocnici (jejíž lepší obsluhu radnice uvádí jako další argument pro výstavbu klikaté trasy metra)? Co se stane, pokud se v souvislosti se zprovozněním metra omezí počet doposud dobře sloužících tramvajových linek s odůvodněním, že Dopravní podnik si nemůže finančně dovolit na daném území provozovat současně metro i tramvaje? Bude pak cestování po Praze 6 opravdu lepší, jak slibovala radnice – nebo budou cestující pouze donuceni k nepohodlnému cestování v podzemí, aniž by se na dopravní obslužnosti cokoliv změnilo k lepšímu? A jak se odlehčí Vítěznému náměstí od aut, pokud nebude existovat možnost na Dlouhé Míli přestoupit z auta na metro?

Situace okolo plánovaného prodloužení metra A vytváří stále další otázky. A nejsou to jen ty, se kterými nedávno přišli obyvatelé Červeného vrchu, když se dozvěděli, že tunel metra se bude razit přímo pod jejich domy. Ta nejzásadnější otázka zní, jestli projekt prodloužení metra díky nesmyslnosti navrhované trasy „nezahubil“ sám sebe, jestli se proti němu neobrátil fakt, že mnohem spíš než skutečné dopravní řešení se z něj stala osobní propagace některých politiků („zasadil se o prodloužení metra“ zní před voliči přece tak dobře!) a jestli by bývalo nebylo pro celý projekt mnohem lepší, kdyby politici více dali na názory a návrhy odborníků, které celou dobu odmítají slyšet. Na spoustu negativních souvislostí podivně klikaté trasy metra totiž odborníci, ale i zainteresovaná laická veřejnost, upozorňují už dávno. Včetně možnosti, že radnicí Prahy 6 i magistrátem tolik prosazované „metro na letiště“ nakonec skončí (dost možná natrvalo!) v Motole. A to se všemi nepříznivými dopady na obyvatele i cestující, které tento kontroverzní projekt od začátku s sebou nese.

-bk-
Komentářů ve fóru: 9, přidat nový