Praha 6 ztrácí tvář

Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo zastavění posledních zelených ploch?

Prague watch - mapa pražských kauz, 7. února 2010

zveřejněno: 19. února 2011
značky: Střešovice | Veleslavín | Vokovice | úřad MČ | územní plán | výstavba | zeleň | životní prostředí | Strnadovo zahradnictví

Na rozhraní Vokovic, Veleslavína a Střešovic, na místě někdejšího Strnadova zahradnictví o rozloze přes 5 hektarů je plánována rozsáhlá výstavba, i když v územním plánu jde o plochu zahradnickou.

Na rozhraní Vokovic, Veleslavína a Střešovic, mezi zámečkem Veleslavín a školou Na Dlouhém lánu je plánována rozsáhlá výstavba na ploše bývalého Strnadova zahradnictví o rozloze 5,35 hektarů, přičemž v územním plánu je plocha dosud vedena jako zahradnická. Na základě podnětu vlastníků parcel z r. 2007 navrhuje Městská část Prahy 6 pro toto území funkci obytnou a smíšenou. Tzv. Obytný soubor u Strnadových zahrad je v současné době navržen jako „celoměstsky významná“ změna Z 2590.

Příslib přírodního parku

Strnadovy zahrady zatím představují poslední velké nezastavěné parcely v katastru, které tvoří souvislé území zeleně s protékajícím Veleslavínským potokem. Potok byl díky úsilí místních občanů úředně uznán a zařazen mezi malé vodní toky na území Prahy. Bylo by možné zde vybudovat velký park přírodního typu, tak, jak to bylo slíbeno v programovém prohlášení Městské části Praha 6 pro volební období 2006 – 2010. V koaliční smlouvě, která je podkladem programového prohlášení se pak píše: „Založíme tři nové parky: Ve struhách – japonská zahrada, mezi školou Dlouhý lán a tratí, mezi Kotlářkou a zámečkem Hanspaulka.“

Kromě četných a podrobných argumentů obsažených v příslušných připomínkách uvádíme zásadní a dosud opomíjené důvody proč by dle našeho názoru změna Z 2590 neměla být schválena ve zrychleném řízení a proč je třeba, aby se k urbanistickému řešení tohoto prostoru přistupovalo zcela jiným způsobem.

1. Změna nerespektuje přírodní a historické hodnoty lokality.

Na ploše zahradnictví i na území bývalé teplárny se nachází čtyři druhy významných vodních zdrojů a toků [jímací štoly Hradního vodovodu, Hradní potok, Veleslavínský (Dejvický) potok, vodní zdroje – studny] a navíc je v lokalitě je několikasetletá tradice zahradnictví. K celoměstsky významné změně se nesouhlasně vyjádřil i Národní památkový ústav.

2. Změna je řešena nezávisle na Konceptu územního plánu hl. m. Prahy.

Koncept územního plánu hl. m. Prahy předpokládá obytnou zástavbu i na sousedním brownfield po zrušené teplárně Veleslavín. Nicméně, na tyto plochy a na navazující Strnadovy zahrady je třeba pohlížet jako na jeden rozsáhlý urbanistický celek. Je proto nutné, aby byl zařazen mezi rozvojová území městského typu v rámci konceptu územního plánu a posouzen podle studie vlivu na životní prostředí.

3. Změna nerespektuje nutnost komplexního přístupu k rozvoji území.

Urychlené schválení „celoměstsky významné změny“ Z 2590 územního plánu nemůže nijak přispět k vyřešení problémů území z následujících důvodů:

       
  1. Řešení zanedbaného území a realizace záměrů podmíněných změnou je závislé na modernizaci tratě Praha – Kladno. Ta však byla odložena na neurčito.
  2.    
  3. Změna se zabývá pouze částí dotčeného území bez důležitých urbanistických a dopravních souvislostí širší lokality.
  4.    
  5. Občané si další zahuštění zástavby v tomto místě nepřejí, změna nebyla dostatečně projednána s veřejností, ani na úrovni městské části, koncept obytného souboru s centrálním náměstím není v zájmu zdejších obyvatel a je rozporu s programovým prohlášením MČ Prahy 6.
  6.    
  7. Bezprostředně sousedící části Vokovic a Veleslavína jsou zatíženy častým výskytem nejvyšších hodnot prašnosti, zároveň zcela chybí významná oddychová zóna. Nejenže území podél ulice Kladenská je fakticky odříznuto rušnou Evropskou třídou od Šáreckého údolí, i o zastavění většiny ostatních zelených ploch je již rozhodnuto.

Anna Matoušková, obyvatelka Vokovic
Jan Miškovský, obyvatel Veleslavína

Další podrobnosti na webu Strnadovy zahrady

Komentářů ve fóru: 4, přidat nový