Praha 6 ztrácí tvář

Ve jménu Bořislavky - odpovězte! Skandální výzkum.zveřejněno: 11. července 2015
značky: Dejvice | Vokovice | Bořislavka | úřad MČ | výstavba

Obchodně administrativní centrum na Bořislavce se ocitlo ve fázi územního řízení. Radnice jako účastník řízení se zřejmě rozhodla podivným výzkumem občanské vybavenosti získat pro Krystaly na Bořislavce ospravedlnění. Podívejme se na výsledky výzkumu podrobněji.

Posledních 5 dnů v červnu (včetně víkendu) zastavili dotazovatelé od agentury MindBridge celkem 950 obyvatel nejen v okolí Bořislavky ("jádro"), ale i v širším okolí, a také v oblasti Dolní Šárky, Nebušic a Horoměřic. Na Bořislavku (rozuměj k budoucím Krystalům) by neměli dotazovaní ze všech těchto míst strávit na cestě déle než 10 minut. To je na webu Prahy 6 ještě upřesněno, že je myšleno 10 minut v prostředcích MHD. Při pohledu do jízdních řádů však zjistíme, že z několika míst, zahrnutých do spádové oblasti, nám tato doba k dojezdu stačit nebude. Třeba z Dědiny je to na hraně, ale od Kajetánky to rozhodně stihnout nemůžeme, a to ani v případě, když nám autobus pojede hned. "Venkovské"  Nebušice jsou zase ovlivněny delšími intervaly spojů. A z druhého pohledu - do 10 minut dojedeme např. i z okolí Můstku ;-)

Bořislavka centrum je v prezentaci výsledků výzkumu stručně představeno pod barevnou vizualizací (na str. 6) - architektura je "originální nadčasová" a "ladí s udržitelným rozvojem", připomenuta je "výjimečnost místa". Pod menší, černobílý obrázek, se vešla i citace (z e-petice) poukazující na přítěž Krystalů ke stávající kritické dopravní situaci. Největší problém, poukazovaný v petici - předimenzovanost celého projektu - však zmíněn není [Pozn. red.: škrtnuto 7. 9. 2015 - v prezentaci zmíněna předimenzovanost je - na str. č. 6]. Všímáme si, že z dřívějšího názvu projektu v celé prezentaci vypadává slovo "administrativní", slovo “kancelář” se také nikde neobjevuje  (jednou zaznívá polyfunkce a jednou multifunkce) a kromě “obchodní” se nově objevuje přívlastek "nákupní" (NCB) a to poměrně často.

Vzhůru na dotazník

Budiž pochváleno, že v dokumentu s výsledky výzkumu je vložen i formulář s otázkami předkládanými respondentům. Hned zkraje měli lidé vyzradit, zastoupení kterých zařízení (které vybavenosti) "v této lokalitě" (tedy přirozeně tam, kde se právě nacházeli), považují za dostatečné nebo jim naopak chybí. Představte si - jste např. v Horoměřicích na "návsi" - a jste dotázáni, zda je  "v této lokalitě dostatečné zastoupení" obchodů C&A, Marks and Spencer, H&M, Baťa atd. Samozřejmě, že není. Ale zde ani dostatečné zastoupení podobných obchodů nečekáte. A naopak - vodní a parkové plochy nepostrádáte, máte to přeci kousek do lesa a k rybníku. Strany 8 až 10 ukazují čísla vytěžená z těchto otázek, a je zavádějící, že strana 7 - těsně předchozí - avizuje "postoje populace k projektu Bořislavka".
 
V území vytyčeném k průzkumu žije dle dokumentu 44.000 obyvatel starších 18 let. Z dotazovaných 950 lidí 35 % tvrdilo, že by obchody na Bořislavce navštívilo, nepatrně více by sem zašlo něco pokoupit jenom "spíše" [Pozn. red.> šktrnuto 7. 9. 2015 - podle dotazníku je správně "pravděpodobně"]. Samozřejmě, že na základě toho lze odhadnout skutečný počet zájemců o nákupní košíky, avšak domníváme se, že tvrzení "asi 32 tisíc obyvatel již dnes deklaruje, že NC Bořislavka navštíví" považujeme za velmi odvážné a neseriózní a jeví se nám jako neprofesionální. [Pozn. red.: doplněno 7. 9. 2015: stanovisko odborníků ze SIMARu říká, že "výpočty za extrapolací jsou podle našeho názoru korektní a správné". Čísla nezpochybňujeme, avšak formulace "deklaruje" nám přijde příliš silná.]

Konečně se blíží Krystaly!

A v dotazníku následuje otázka č. 6 a tím i část věnovaná Bořislavce a vlastnímu "obchoďáku". Dotazovaní se měli svěřit, jak moc projekt "obchodního centra Bořislavka" znají (neupřesněno, který projekt, to je až v otázce č. 9). Částečný výsledek této nikoliv nepodstatné otázky lze průběžně vypozorovat (pokud nečteme od závěrečného shrnutí) v zápatí souvisejících stránek předložené prezentace - tam se krčí malými písmeny číslo 639. Tedy zhruba 2/3 dotázaných se vyjádřily, že projekt znají. A to v poměrně široké znalostní škále - od těch, co si zjistili hodně třeba z internetu až po ty, kteří byť jen něco zaslechli, třeba že OC Bořislavka "jednou bude, zatím nic konkrétnějšího". Ti všichni hodnotili klady i zápory projektu. Zda měla znalost projektu nějakou váhu při dalším zpracování, z výsledků nevyplývá. Předložená pozitiva jsou celkem pochopitelně hodnocena příznivě, mezi negativy vyčnívá větší koncentrace návštěvníků (88 %), vyšší doprava (78 %) a hluk (68 %).  Podle nadpolovičky z 639 dotázaných se zhorší bydlení a zhorší se i možnost parkování. Je škoda, že v tomto případě nepřevedli výzkumníci čísla na absolutní, podobně jako při očekávané návštěvnosti obchodů. Potom by např. s vyšší dopravou bylo nespokojeno asi 23.000 lidí, a lze předpokládat, že po seznámení zbylé 1/3 dotazovaných a projektem neposkvrněných by to číslo bylo jistě ještě větší. Výše uvedená procenta negativních vyjádření naopak autoři velmi diplomaticky zjemňují, možná až bagatelizují: “obavy dosahují více než 50 %”.

Krystaly jsou konečně tady!

Jsme u kouzelné otázky č.9. Dotazovaným byla předložena karta s vyobrazeními předchozího projektu od ADNS a nových Krystalů od ateliéru Aulík a Fišer. Nelze si nevšimnout jistých disproporcí mezi oběma vizualizacemi. Při běžném pohledu je starší projekt ADNS vyšší a větší než Krystaly. Ve skutečnosti mají krystaly větší hrubou podlažní plochu, ale jsou také vyšší (např. u křižovatky s Horoměřickou o 6,35 m, s technickou nástavbou o 10 m). Že jsou vizualizace v nepoměru, lze dobře posoudit např. z velikosti střech u domů na Kladenské.
 
     Všimli jsme si těchto zvláštností: přestože se Krystaly v dotazníku objevují až v otázce 9, v prezentaci výsledků jsou hlasy pro ten či onen projekt uvedeny (na str. 13 a 14) ještě před grafy z výhodnocení otázek 7 a 8 (str. 15-19), což nutně vzbuzuje dojem, že se jedná o vyjádření právě ke Krystalům. Dále je velmi zvláštní, že pouze u procent názorů na projekty jsou explicitně zvýrazněny krajní stupně ne/souhlasu (str. 14). To se promítlo i do hvězdiček na str. 20, kde, pokud si zopakujete trojčlenku, vám jejich poměr nebude odpovídat číslům pod nimi. Nutno přitom podotknout, že hvězdičky vyjadřují jen “líbivost” předložených vizualizací, ostatně s tak širokým (ne)znalostním profilem 639 dotazovaných k této problematice lze těžko chtít víc.

Další informace - skrytá ve vyobrazeních projektů (vizte přiložený obrázek) - vyzrazuje, že objednatelem průzkumu je MČ Praha 6 a také dokladuje, že si autoři příliš nelámou hlavu s pojmy průzkum a referendum (!). Přepočtu na absolutní čísla podlehli autoři i ve “shrnutí” na straně 21 - tam se dozvíme např., že “15.500 obyvatel o projektu dosud ani neslyšelo. Zbývajících 28.500 obyvatel hodnotilo přínosy a negativa centra Bořislavka”. Navíc je do čísel podivně a dost nepochopitelně zahrnuto 8 % těch, kteří nemají představu, kde Bořislavka je, a spokojili se s vysvětlením, že “je asi uprostřed Evropské třídy”.

Je klíčové znát skutečně názor většiny

     Představený průzkum nám připomněl někdejší větu exstarosty Chalupy z roku 2005, kdy na 2000 občanů svým podpisem vynutilo mimořádné jednání zastupitelstva k výstavbě (resp. proti výstavbě) tunelu Blanka. Poukazovali na budoucí zatížení Prahy 6 dopravou způsobené Blankou i na nereálnost tehdy uvažovaných nákladů na výstavbu Blanky. Protitahem byl právě průzkum mínění veřejnosti (zaměněný za názor většiny). Z otázek typu “chcete raději auta pod zemí", "jste pro metro, nebo rychlodráhu“ nebo “jste pro parkovací zóny, nebo pro podzemní garáže na nichž budou hřiště“ se snadno vytěží požadovaná odpověď. Stejnou větu vyslovil T. Chalupa ještě v dalším průzkumu průzkumu - tentokrát těsně před obecními volbami v říjnu 2010. Vyšlo, že obyvatelé jsou se životem v Praze 6 převážně spokojeni (92 %).

Závěrem

Nemůžeme nesouhlasit s pořádáním nejrůznějších průzkumů názorů obyvatel Prahy 6; je namístě, aby MČ zjišťovala, co by si obyvatelé v té které lokalitě přáli. Avšak předložený průzkum se zdá býti zvláštní už větším počtem vytyčených cílů, jsou celkem 3: jaká infrastruktura v lokalitě chybí, jak je projekt Bořislavky přijímán, a jaká je preferovaná varianta projektu. Dotazník začíná poměrně podrobným zjištěním chybějící vybavenosti, pokračuje hodnocením kladů a záporů blíže nespecifikovaného projektu, v závěru je možné vybrat ze dvou jeho podob. Z hlediska "touhy" po obchodech ale na podobě obchoďáku tolik nezáleží... A tak se vše velmi účelově prolne ve “shrnutí” na str. 21 - [Pozn. red.: škrtnuto 7. 9. 2015 - následující konec věty v prezentaci na str. 21 není, avšak celá prezentace v nás vzbuzuje dojem, že...] kýženého výsledku průzkumu je dosaženo: mezi obyvateli je poptávka po službách nového OC Bořislavka právě v podobě krystalů. Výzkum tak na nás působí velmi nedůvěryhodně.
 
Samozřejmě, rozumné doplnění vhodných obchodů (zvláště pro místní) by valná většina uvítala. A to i těch, kteří s nadrozměrnými Krystaly nesouhlasí. Avšak z předloženého materiálu se nikdo nedozví, že se v projektu nejedná v první řadě o výstavbu nákupního centra, ale o výstavbu kanceláří KKCG. A těch má být proti normě (územnímu plánu) dokonce "výjimečně přípustné" množství (přes 70 % celkové plochy). Chystané krystaly jsou možná na první pohled líbivé a architektonicky zdařilé, ale svým objemem a přemrštěnou výškou pro danou lokalitu nepřijatelné.  Z předloženého průzkumu financovaného radnicí nabýváme dojmu, že jeho smyslem je ospravedlnit výstavbu Krystalů a vytvořit jakés takés alibi městské části pro kladné stanovisko k projektu KKCG v právě běžícím územním řízení.

Poznámka (20. 8. 2015): Sypeme si popel na hlavu. Nesprávně jsme poukázali na součty 101 % v prezentaci výsledků. Při součtu zaokrouhlených hodnot nemusí vždy vyjít 100 %. Za nesprávné tvrzení se omlouváme.

Poznámka (5. 9. 2015): Skutečnosti, na které jsme poukazovali jako na "faktické" chyby chybami nejsou. Výsledek "celkem" může být stejný jako výsledek za spádovou oblast, hodnoty je třeba "vyvážit" s ohledem na počet obyvatel v jádru (1,6 %) vůči celku. Za nesprávné tvrzení se omlouváme.

Poznámka (7. 9. 2015): Na základě nabídky Mindbridge proběhla 27. 8. schůzka se zástupci petičního výboru, kde byly vnímané nesrovnalosti z pohledu výzkumu vysvětleny.
Komentářů ve fóru: 6, přidat nový

Připojené dokumenty:

Prezentace výsledků výzkumu "Přijatelnost projektu Bořislavka"  (soubor PDF, 2517 kB)
Zdroj: Praha 6