Praha 6 ztrácí tvář

Lední medvěd - územní rozhodnutí vydáno :-(zveřejněno: 25. listopadu 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | Line - Lední medvěd

Začátkem listopadu vydal Odbor výstavby ÚMČ Prahy 6 kladné územní rozhodnutí, zdivočelý medvěd tak má nakročeno ke vstupu do Engelovy poklidné čtvrti.

Problematice Ledního medvěda na Kulaťáku jsme se před časem poměrně podrobně věnovali, po delší odmlce připomeneme, co se za poslední dobu kromě vydání územního rozhodnutí odborem výstavby událo. Článek zachycuje náš pohled na celou záležitost a naše postřehy k ní.

S jarem 2013 započalo územní řízení, 15. května potom v zasedačce radnice proběhlo za hojné účasti veřejnosti a občanských sdružení veřejné projednání. Pod pevnou taktovkou vedoucího odboru výstavby Ing. Malotina proběhlo vše poměrně rychle, za dvě hodiny bylo hotovo. Během projednání podali odpůrci stavby z řad sdružení i sousedů množství námitek a připomínek - jednak písemně a potom i ústně. Důležité bylo ústní podání námitky podjatosti radnice (starostky, tajemníka i úředníků) v tomto správním řízení, vyplývající mj. z dřívějšího spoluakcionářského vztahu radnice a současného investora PPF. Celé jednání sledovalo oko kamery - po chvíli zdráhání vyšlo najevo, že kameramana objednala PPF.

Námitka podjatosti radnice a její vypořádání

Při ústním jednání byla vznesena námitka podjatosti vůči úředníkům stavebního odboru vč. vedoucího odboru, vůči starostce i tajemníkovi úřadu. Podjatost lze spatřit v několika podhledech. MČ byla dříve podílníkem spolu se současným stavebníkem v a.s. Vítězné námestí. MČ je nyní ve smluvním vztahu se stavebníkem (smlouva o věcném břemeni - podpis starostky), kde je dokonce zakotvena součinnost MČ a stavebníka ve správních řízeních a je podchyceno zvýšení výnosu z věcného břemene po vydání kolaudačního souhlasu. Současně MČ již také podpořila stavebníka souhlasem se změnou (zvýšením!) míry využití pozemku na stupeň tzv. specifický (ozn. "S", běžná stupnice končí "K"), změna navíc přišla až po zrození medvěda. Investorovi se radnice snažila pomoci podáním změny územního plánu - vynětí plochy VV (veřejné vybavenosti) z pozemku (zatím MHMP neschváleno). MČ je svěřen do správy dotčený pozemek ve vlastnictví HMP.

Vedení radnice má tedy na stavbě Ledního medvěda majetkový zájem, stavbu zjevně podporuje i mediálně. Na vedení radnice jsou nepochybně závislí i pracovníci úřadu, kteří činnosti ve správních řízeních vykonávají.

O podjatosti úředníků stavebního úřadu rozhoduje jejich vedoucí, o vedoucím tajemník, tajemníka řídí starostka. O podjatosti rozhoduje vždy  nadřízený, vůči starostce byl na řadě magistrát. Ten ze záležitosti vykličkoval konstrukcí, že starostka ani tajemník nejsou "úředními osobami", které by se bezprostředně podílely na výkonu pravomoci stavebního úřadu (tedy nemohou být podjatí!). Aby potom nepodjatelný tajemník o svém podřízeném Ing. Malotinovi prohlásil, že je "nepodjatý", a ten o své podřízené zodpovědné úřednici Ing. Kotáskové prohlásil, že je "nepodjatá", bylo už hračkou. Do doby vyřízení námitky podjatosti bylo územní řízení zastaveno, následně podané odvolání proti tomuto rozhodnutí však nemá odkladný účinek.

Jednání zastupitelstva o budoucnosti Vítězného náměstí 28. června 2013

Více než 900 občanů podepsalo výzvu zastupitelstvu, aby projednalo koncepci zástavby Kulaťáku a jeho okolí a pořízení regulačního plánu. Projednání výzvy bylo zařazano jako nový bod k řádnému jednání zastupitelstva (mj. pátek odpoledne, poslední den školy). Návrh usnesení z dílny Zelených obsahoval výzvu ke konání mimořádného zastupitelstva a otevření veřejné debaty o celé lokalitě, zpracování koncepce, a přípravu podkladů k pořízení regulačního plánu. I s důvodovou zprávou je návrh pod článkem. Během jednání ve svém delším, situaci analyzujícím, příspěvku předložil arch. Holub z TOP09 mírnější návrh, kdy by připravený materiál posloužil jako podklad zpracování plánu metropolitního.

Prvně se hlasovalo o návrhu arch. Holuba - neprošel (pro 17 - proti 2 - zdrželo se 18). Druhý návrh z dílny radního Gebouského, v podstatě potvrzující stávající chaos s výstavbou v okolí Kulaťáku a odmítající nějakou další regulaci, také neprošel (22 - 12 - 4), což vyvolalo jásot mezi občany v sále. Dychtivě se čekalo na původní "zelený" návrh usnesení. Neprošel, bohužel, ani ten (16 - 5 - 17). Jinými slovy radnice vzkazuje: nic neřešíme, nic dále neregulujeme, je nám jedno, jak a čím se okolí Kulaťáku zastaví, jaký bude celkový vliv všech uvažovaných staveb. V podstatě - chceme medvěda.

V této souvislosti nemůžeme nepřipomenout planý předvolební výkřik exstarosty Chalupy: "Ne bezkoncepční zástavbě Vítězného náměstí. Ať rozhodnou experti s účastí veřejnosti", přičemž ódeesáckým předvolebním mottem bylo "Náš svět je Praha 6". Jakoby nyní u vesla na radnici byla po odchodu Chalupy na jiný post jiná strana. Začíná se navíc zdát, že Praha 6 přestává být "světem naším" a začíná být světem PPFky.

Galerie moderní architektury a podivná "propagační" soutěž o nejlepší projekt

Současně s ústním projednáváním se objevil projekt na zřízení centra moderní architektury, které Praze prý chybí, čímž zaostáváme za světem. A centrum se nejlépe hodí umístit do medvěda (možná jako veřejná vybavenost?). S projektem přišel Ing. arch. Zdeněk Lukeš, jehož "památková" činnost je Klubem za starou Prahu hodnocena jako dosti problematická. Nápad s centrem byl prezentován také s poměrně argesivně propagandistickým nádechem, překvapivě a bohužel i za přispění velmi nepřesného a zavádějícího vyjádření tiskového mluvčího radnice k právě proběhlému ústnímu projenání.

Ať už Pépéefka či medvědův strůjce Radan Hubička se velmi snaží zpropagovat stavbu, kde se dá. V rámci tradiční soutěže s 20letou historií Stavba roku se (ve spojení s Architecture Week) zničehonic objevila "Cena za nejlepší architektonický projekt roku 2013", kterou nezískal nikdo jiný než Lední medvěd. Pokud projdete web soutěže Stavba roku, potom zjistíte, že do soutěže byly přihlašovány vždy jen stavby dokončené, toto je první "projektová" vlaštovka. Dokonce nikde v soutěži letošní nejsou k nalezení projekty jiné - umístěné na dalších místech, ani projekty neoceněné. Zdá se, že Lední medvěd je vlaštovka jediná. A zdůvodnění prvenství také nikde žádné. Navíc do soutěže Stavba roku bylo nominováno staveb 56, Medvěd má na seznamu Staveb roku 2013 pořadové číslo 57 a je navíc otázkou, jak mohl jako ne-stavba postoupit do 2. kola soutěže staveb...

Medvěd se objevuje v médiích čím dál častěji a hovoří se o něm již jako o stavbě, která zkrátka na Vítězném náměstí vznikne. Objevil se i v TV Metropol 24. 10. 2013, kde redaktoři hovořili přímo s architektem Hubičkou. V diskuzi zazněla nutnost prosazení moderní architektiry do převažujícího konzervativního myšlení, u Medvěda přiznal arch. Hubička "kontrast starého s novým" (ovšem smysl a podmínky existující památkové zóny nezmínil). Odpůrce stavby označuje za konzervativce, kteří by rádi postavili kopii generálního štábu (nikde však takový požadavek odpůrců nezazněl).

Některé námitky v územním řízení

Se zahájením územního řízení má žadatel (Vítězné náměstí, a.s., resp. PPF) za povinnost podle čl. 2 § 87 Stavebního zákona vyvěsit na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku oznámení záměru, z něhož lze usuzovat na jeho podobu vč. vlivu na okolí. Už dříve jsme uvedli velmi  problematické naplnění tohoto bodu - k oznámení takto mohutné stavby stačily PPF chabé dvě á-čtyřky na budce hlídače parkoviště, umístěné nikoliv "u", ale "uvnitř" pozemku se záměrem. Kročeje veřejnosti kolem budky vedou zcela běžně, že ;-) Podle našeho názoru žadatel nesplnil ani tento základní požadavek, podle názoru úředníků však ano.   

Pozemek s medvědím výběhem je v ploše památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, kde mají být podle vyhlášky MHMP 10/1993 při nové výstavbě zohledněny charakter a měřítko i prostorové uspořádání v zóně, a rozsah musí být přiměřený památkovému významu. Medvěd však tyto hodnoty popírá, strhává na sebe pozornost a do prostoru vstupuje nepřiměřeně. K zaplašení připomínky slouží pikantní stanovisko J. Kněžínka podepřené vykutáleným vyjádřením inspekce Ministerstva kultury ČR.

Některé citace z rozhodnutí:

Návrh stavby byl z hlediska památkové péče posouzen příslušným orgánem památkové péče jako přípustný za podmínky, která byla zahrnuta podmínek územního rozhodnutí (č. 10. písm.b).
...
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována tak, aby, mimo jiné, obsahovala:
b) architektonické řešení fasád, především jejich barevnost a materiálové řešení, projednané s OPP MHMP, včetně nočního nasvětlení fasád směřovaných do Vítězného náměstí (možnost barevné animace)
...
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by měl zpochybnit stanovisko památkové péče.
Úprava směrné části (kód míry využití "S", pozn. red.) proběhla v tomto konkrétním případě naprosto standardně ... nelze ji označovat obecně za účelovou a neplatnou. Každá úprava směrné části územního plánu je schvalována pro konkrétní záměr ...
Stavební úřad posoudil námitky (MČ nedostatečné projednala projekt s občany) jako nedůvodné. Stavební úřad není oprávněn vyhodnocovat jednání MČ před zahájením územního řízení. Řešený návrh ... byl nad rámec zákonných požadavků vystaven a veřejně přístupný od 19. 7. do 2. 8. 2010 v budově PPF GATE. Dokumentace pro územní rozhodnutí (opravdu dokumentace pro ÚR ???, pozn. red.) pak byla prezentována a diskutována s občany na veřejném setkání v rámci programu Praha 6 mění tvář dne 19.11.2012 (asi hodinu, pozn. red.) ..., a to za značné účasti veřejnosti.V rámci územního řízení se veřejného ústního jednání dne 15.5.2013 zúčastnil velký počet zástupců veřejnosti.
Ke zveřejnění (oznámení záměru, pozn. red.) byla zvolena varianta vyvěšení výtisku informace na objekt ostrahy při vjezdu a výjezdu z parkoviště s tím, že tato poloha zajistí možnost neustálé kontroly stavu vyvěšení informace, přičemž zároveň se jedná o velmi frekventované místo s častým přístupem veřejnosti.
Podle názoru stavebního úřadu navrhovaný objekt „Line“ právě naopak soudobou formou tyto (historické a architektonické) hodnoty Vítězného náměstí ... doplňuje a vychází z nich a obohacuje je. Objem a architektura objektu zohledňuje charakter a měřítko Vítězného náměstí a harmonicky vstupuje do daného území a v souladu s jeho chráněným charakterem. Ve vyjádření památkové inspekce Ministerstva kultury je potvrzeno, že požadavek na zachování urbanistickoarchitektonických hodnot, které zde představuje Engelova koncepce, je splněn.
Umístění stavby odpovídá požadavkům na pohodu bydlení a zdravé životní prostředí; návrh stavby je zpracován tak, aby umístěním stavby a jejím následným provozem nebylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí a ani vlastní stavba nebyla obtěžována vlivy prostředí, do kterého se umisťuje.

Blešky v medvědím kožichu

Nepopíráme zajímavé architektonické řešení budovy jako takové, ale její nevhodnost začlenění do prostoru Vítězného náměstí. Připomínáme některá s medvědem související fakta, která jsou podle našeho vnímání důležitá; samozřejmě, zdaleka ne všechna uvedená souvisejí s územním řízením.


Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[28. 9. 1993] Vyhláška HMP o památkové zóně "Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice" s přísnými pokyny pro stavební činnost v oblasti (28.9.1993)  (soubor PDF, 92 kB)
Zdroj: web HMP
[13. 7. 2011] Smlouva o zřízení věcného břemene a o zřízení předkupního práva mezi MČ Praha 6 a Vítězné náměstí, a.s. (PPF)  (soubor PDF, 129 kB)
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012  (soubor PDF, 804 kB)
Zdroj: web HMP
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012 - přílohy  (soubor PDF, 2792 kB)
Zdroj: web HMP
[11. 4. 2013] Oznámení zahájení územního řízení  (soubor PDF, 81 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 6. 2013] Vyjádření ředitele MHMP Ing. Trnky: starostka Kousalíková, ani tajemník Holický nemohou být podjati  (soubor PDF, 158 kB)
Zdroj: Praha 6
[28. 6. 2013] Návrh usnesení a důvodová zpráva k jednání o budoucnosti Kulaťáku a okolí  (soubor PDF, 775 kB)
Zdroj: Strana zelených
[6. 8. 2013] Rozhodnutí o (ne)podjatosti vedoucího odboru výstavby Ing. Malotina  (soubor PDF, 97 kB)
Zdroj: Praha 6
[9. 8. 2013] Rozhodnutí o (ne)podjatosti referentky odboru výstavby Ing. Kotáskové  (soubor PDF, 894 kB)
Zdroj: Praha 6
[6. 9. 2013] Tisková zpráva - Lední medvěd "projektem roku 2013"  (soubor PDF, 363 kB)
Zdroj: Architecture week
[5. 11. 2013] Územní rozhodnutí - Lední medvěd  (soubor PDF, 567 kB)
Zdroj: Praha 6