Praha 6 ztrácí tvář

Matragi svou vilu na Ořechovce nepostaví

(Pod Vyhlídkou 19)

zveřejněno: 27. srpna 2019
značky: Ořechovka | Střešovice | památky | Matragi | vily mizející

Před pěti a půl lety jsme přinesli informaci o zboření vily v památkové zóně "Vilová kolonie Ořechovka". Nyní po opakovaném nesouhlasu komise Ministerstva kultury vzal vlastník pozemku, společnost Matragi Design s.r.o., žádost o výstavbu moderní vily zpět.

Již v úředních dokumentech z roku 2011 (zápis jednání Sboru expertů MHMP) se můžeme dočíst o záměru stávající dům v památkové zóně upravit - optimálně zbourat a vystavět budovu novou ve jménu "využití a potřeb nového investora pro požadavek životního standardu bydlení, pro který současný dům nevyhovuje". Záměr rekonstrukce objektu přes Sbor expertů ani přes Národní památkový ústav (NPÚ) neprošel.

Přesto 8. 8. 2012 podává Matragi Design s.r.o. ke stavebnímu úřady Prahy 6 žádost o územní rozhodnutí (možná v mírně pozměněném návrhu, nepodařilo se zdokumentovat), to je zahájeno překvapivě hned další (!) den 9. 8. 2012. Přes názor NPÚ i Sboru expertů bylo v podkladech doloženo souhlasné stanovisko Odboru kultury a památkové péče Magistrátu HMP, v řízení nikdo nepodal námitky, a tak už za měsíc a půl 27. 9. 2012 je územní rozhodnutí o přístavbě domu vydáno. Následné stavební povolení sptřilo světlo světa  4. 2. 2013. I když v územním rozhodnutí úřad píše, že "se zásadním způsobem nemění charakter domu", ve stavebním rozhodnutí je překvapivě konstatováno, že "vzhledem k rozsáhlosti 'rekonstrukce' a přístaveb budou bourací práce prováděny ve velkém rozsahu", přičemž by při dodržení správného postupu nemělo "dojít k samovolné destrukci".

V průběhu roku 2013 však stavebník na podmínky stavebního povolení nedbal a stavbu zcela odstranil. Co čert nechtěl, na dům spadl strom (jedle), a to tak nešťastně, že musel jít k zemi celý dům. Alespoň tak později vysvětlovala majitelka skutečnost, že dům zmizel z povrchu zemského. Je zajímavé, že tvrzení o pádu stromu s fatálními důsledky pro dům nikdo (stavební firma, zástupce investora) nedoložil. V průběhu roku 2013 se po nelegálním odstranění stavby na stavebním úřadě Prahy 6 rozjíždí kolotoč opatření, usnesení, podání, přípisů, žádostí a řízení ve věci nepovoleného odstranění stavby a následného dodatečného povolení stavby. Osobně na radnici interpelovala i sama Blanka Matragi s manželem. Rozuzlením byly tři pokuty po 150 tis. Kč (údajně nakonec odpuštěné) a 4. 9. 2017 nová žádost o vydání územního rozhodnutí, do kterého investor předložil novou podobu záměru.

I v novém územním řízení s umístěním upravené novostavby do památkové zóny NPÚ nesouhlasil, jiného názoru však byli památkáři na magistrátě (Odbor památkové péče, OPP MHMP). Jejich závazné stanovisko bylo pro stavební úřad bernou mincí a "Villu Matragi" i přes podané námitky sousedů a zúčastněných spolků (tehdy ještě občanských sdružení - Pro Hanspaulku, Tilia Thákurova, Bubeneč) dne 26. 2. 2018 stavební úřad umístil. Účastníci řízení, kteří se stavbou nesouhlasili, využili práva odvolání, a to s podstatným dovětkem - s požadavkem přezkumu závazného (souhlasného) stanoviska OPP MHMP nadřízeným orgánem, což je v tomto případě Ministerstvo kultury ČR. To dalo za pravdu odvolatelům a 30. 7. 2018 označilo záměr "z hlediska zájmů státní památkové péče za nepřípustný".

Odvolací řízení bylo na žádost zástupce žadatelky přerušeno, neboť podal k rozhodnutí MK ČR rozklad. 23. 11. 2018 vydal ministr Staněk usnesení k zahájení přezkumného řízení předchozího rozhodnutí svého úřadu, odvolací řízení tak bylo znovu přerušeno. Po projednání rozkladovou komisí přestalo stanovisko MK ČR z 30. 7. 2018 platit a ministr Staněk pro nedostatky vrátil 17. 4. 2019 věc svému úřadu k novému rozhodnutí. To s lepším odůvodnění rozhodlo 11. 6. 2019 stejně - stavba je "z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustná". 1. 8. 2019 zástupce žadatelky na MHMP oznámil, že od záměru novostavby ustupuje. Týden na to bylo po takřka osmiletém snažení stavebníka poslední územní rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno.

Připomeňme, že památková zóna "Vilová kolonie Ořechovka" byla ustanovena 16. 5. 1991 vyhláškou č.15/1991. Důvodem k jejímu vymezení "je zachovat a trvale chránit kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty", např. "historický půdorys a jemu odpovídající prostorovou a hmotovou skladbu", dále vyhláška zmiňuje "urbanistickou strukturu", "panoramata"a jako předmět ochrany definuje i jednotlivé "objekty na území památkové zóny".

Závěrem

Rozšířil se nám tady takový nešvar: investor zakoupí v památkové zóně  (vnímané a hodnocené jako velmi "dobrá adresa" pro bydlení) nemovitost nikoliv s úctou či dokonce obdivem k její památkové hodnotě, ale s vidinou vybudování moderního sídla právě na "dobré adrese". Bohužel je časté, že k takovým zásahům vydávají příslušné úřady souhlas. Jsme tomu svědky i v jiných částech Prahy 6, např. v Bubenči. V kauze "Matragi" zvítězila památková ochrana jen částečně - navrhovaná moderna nevyroste, ale vila původní nenávratně zmizela. Je otázka, jaký bude další vývoj na pustnoucím pozemku - doufejme v novostavbu uměřenou památkové zóně. V novém řízení podle novelizovaného stavebního zákona nebudou už moci figurovat spolky, které na Ořechovce dosáhly úspěšného přezkumu Ministerstvem kultury.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

[26. 2. 2018] Územní rozhodnutí novostavba vily Pod Vyhlídkou  (soubor PDF, 9138 kB)
[jaro 2018] Odvolání spolků proti územnímu rozhodnutí  (soubor PDF, 7111 kB)
[11. 6. 2019] Závazné stanovisko Ministerstva kultury ČR: novostavba je z hlediska památkové péče nepřípustná  (soubor PDF, 2172 kB)
[7. 8. 2019] Rozhodnutí MHMP - zrušení územního rozhodnutí a zastavení řízení  (soubor PDF, 256 kB)