Praha 6 ztrácí tvář

Strnadovo zahradnictví - reakce Prahy 6 a magistrátu k 30. lednu 2013zveřejněno: 30. ledna 2013
značky: Veleslavín | Vokovice | úřad MČ | výstavba | životní prostředí | Strnadovo zahradnictví

Pověstný klid před bouří vydržel ve Strnadově zahradnictví do konce listopadu 2012. Předzvěstí bouře bylo schválení změny ÚP 2590 loni v dubnu. Buldozery, náklaďáky, požár... Přečtěte si odezvy z radnice i odjinud na vznesené podněty.

Před více jak měsícem vešel do opuštěného Strnadova zahradnictví čilý stavební ruch. Co se dělo jsme ukázali na fotografiích, a přidali k tomu texty dopisů zaslané na radnici a magistrát.Nyní si můžete přečíst, jak se se zaslanými informacemi úředníci vypořádali.

rozbalit/sbalitodpověď Ing. Jaroslavy Trnkové, předsedkyně Komise životního prostředí
(13. a 21. prosince 2012)

 
Vážená paní Matoušková,
 
na základě Vašeho podnětu jsem se obrátila na vedoucí odborů, do jejichž kompetence Vámi zmiňovaná  problematika patří a na předsedy některých odborných komisí, které se situací kolem Strnadova zahradnictví zabývají.
 
Jakmile obdržím jejich odpovědi, budu Vás souhrnně informovat. S pozdravem
 
                                                            Ing. Jaroslava Trnková,
                                        předsedkyně Komise životního prostředí
 
Vážená paní Matoušková,
 
podle svého slibu si Vás dovoluji informovat alespoň částečně o stavu prověřování Vašeho podnětu. Podle sdělení vedoucího Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 6 jsou probíhající demoliční práce v areálu Strnadova zahradnictví (resp. odstraňování požárem poškozeného objektu) ve shodě s opatřením Stavebního úřadu, který vyzval majitele budovy k jejímu stržení. Ponecháním jejího torza by vznikala další bezpečnostní rizika. Již v minulosti byla v areálu povolena demolice starých skleníků a majitelé pozemků je rovněž čistí od náletů a nepovolených skládek. Rozhodně se však nejedná o zahájení jakékoliv nové výstavby.
 
Souběžně provedl Odbor dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 místní šetření v areálu a vyzval vlastníka k vysvětlení. Po vyhodnocení nálezu a obdrženého rozkladu budete odborem informována o učiněném závěru.Děkuji Vám za Váš zájem o životní prostředí a dění v naší městské části. Budu Vás znovu kontaktovat.
 
S přáním krásných svátků Vánočních a hodně zdraví s pohody v roce 2013    
 
                                              Ing. Jaroslava Trnková,
                             předsedkyně Komise životního prostředí

V našem dopise jsme vůbec nezmiňovali požár budovy, ten se nachází mimo část, kde probíhala navážka sutě a její rozhrnování. Je rovněž zvláštní informace, že majitelé pozemků je čistí od nepovolených skládek a přitom rozhrnování ruin skleníků a navážka další suti není nic jiného než skládkování. V závěru každého radničního dopisu jsou pisatelé tradičně chváleni za zájem o dění a prostředí městské části. Třeba je chvála uspokojí a dají pokoj...

Dopis o dění ve Strnadovi jsme poslali též na velkou radnici. Horký brambor je podle níže uvedeného sdělení na straně naší radnice a příslušných odborů. Na výskyt chráněných druhů živočichů byl magistrát upozorněn již ve fázi zahájení projednávání změny územního plánu Z-2590.

rozbalit/sbalitodpověď Ing. Ivana Bednáře, vedoucí odd. ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí MHMP
(21. prosince 2012)

 
Vážená paní  Matoušková,
 
váš podnět bereme na vědomí a  sdělujeme Vám následující. Kácení dřevin podléhá povolení ke kácení  dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.   o ochraně přírody a krajiny, pouze pokud se jedná o nadlimitní dřeviny. Limit pro kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení je obvod do 80 cm měřený ve výčetní výšce 130 cm nad zemí, za podmínky že se nevyskytují ve významném krajinném prvku (§ 8 vyhláška 395/1992 Sb.). Dále k danému podnětu uvádíme, že příslušným správní orgánem ochrany přírody je v dané kompetenci odbor životního prostředí na městské části Prahy 6. Úřad městské části vydává rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, případně přijímá oznámení o kácení dle § 8 odst. 2., a to všude mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Případným sankčním orgánem (pokud jde o nepovolené kácení atd.) je tedy opět úřad městské části.
 
Na místě bylo v úterý 18.12. 2012 provedeno místní šetření Ing. Karneckým z odboru rozvoje veřejného prostoru (RVP). V rámci šetření bylo zjištěno, že kácení bylo provedeno až k hraně vodního toku - Veleslavínského potoka. Správce vodního toku, kterým je výše zmíněný RVP, upozorní subjekt,  který kácení provedl,  o příslušných povinnostech. Ohledně biologického hodnocení lokality Vám sdělujeme, že orgán ochrany přírody  nemá v současné době poznatky pro danou lokalitu z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Data o výskytu chráněných druhů a jejich biotopové nároky jsou orgánu ochrany přírody v omezené míře známá z úřední činnosti, přičemž předmětná  plocha  nevykazuje znaky takovýchto lokalit.
 
Orgánu ochrany přírody není blíže známo plánované využití lokality, respektive nebyl předložen žádný projekt ze kterého by se tak dalo odvozovat. Biologické hodnocení lokality dle § 67 zákona se nezdá  být v rámci lokality  v dané chvíli  účelné  a bude také odvislé od konkrétního záměru. V současné nám není znám žádný konkrétní záměr na daných pozemcích. Plocha ZMK by dle našeho názoru měla zůstat bez významnějšího zásahu, aby nedocházelo k oslabování eklogicko-stabilizační funkci vodního toku. Vymezení ploch v územním plánu a kontrola (povolování) staveb v rámci různých funkčních ploch není v kompetenci odboru životního prostředí MHMP,  ale příslušných stavebních úřadů.
 
S pozdravem Ing. Ivan Bednář
vedoucí odd.ochrany přírody a krajiny
odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Úžasná je pasáž o biologickém hodnocení lokality - opravdu v tuto dobu není toto hodnocení účelné, totiž není už co zkoumat. Avšak podle uvedeného se s hodnocením počítá - bude odvislé od konkrétního záměru. Bzum bzum, nejde nám to na rozum. Dozvídáme se také, že plocha ZMK (=zeleň městská a krajinná) by měla zůstat bez významnějšího zásahu - toto má ohlídat příslušný stavební úřad.

Na dění ve Strnadově zahradnictví jsme upozornili ústně v rámci interpelací na jednání zastupitelstva 14. prosince 2012. Odpověď přišla zkraje ledna 2013. Na webu radnice jsou odpovědi na interpelace sice v PDF, ale soubor nepochopitelně obsahuje jen oskenované "lejstro", nezbylo tedy, než text přepsat:

rozbalit/sbalitodpověď Bc. Jana Záruby, zástupce starostky, radní pro péči o životní prostředí a vzhled
(7. ledna 2013)

 
Vážený pane Škvore,
 
dovoluji si reagovat na Vaši interpelaci, se kterou jste vystoupil na jednání Zastupitelstva městské části Praha 6 konaném dne 14. prosince 2012. Pozemky bývalého Strnadova zahradnictví, jichž se Vaše interpelace týkala, nejsou ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěřeno m.č. Praha 6, ale mají soukromé vlastníky. Pozemek parc. č.  570/20 v k.ú. Veleslavín je ve vlastnictví spolenosti Monfumo, a.s. Pozemek parc. č. 1109/1, k.ú. Vokovice - patří společnosti Alberga a.s. v likvidaci a Oakdale a.s. (ta vlastni také pozemek parc. č. 1109/7 v k.ú. Vokovice).
 
Na základě zjištěných skutečnosti a sdělení spo1ečnosti Monfumo, a.s. (kterým jsme Vaše dotazy zároveň zaslali), si Vás dovolujeme informovat o vyjádení zástupce společnosti: Majitelé pozemků se snaží celý areál chránit před pobytem bezdomovců a proto většinu staveb legálně odstranili, aby tak omezili možnosti jejich využívání neoprávněnými osobami a s tím související trestnou činností. Stav je kontrolován Městskou policií a průběžně také pracovníky oddělení inspekce Úřadu Městské části Praha 6.
 
Správcem Veleslavínského potoka (na který ve své interpelaci upozorňujete) je Magistrát hl.m. Prahy. Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP obdržel podnět na kácení zeleně na březích tohoto drobného vodního toku, jež je zároveň významným krajinným prvkem v této oblasti a požádal majitele pozemku o doloženi povolení s tímto zásahem a o předložení záměru úprav na výše uvedeném pozemku.
 
O písemné vysvětlení byl zástupce majitele pozemku rovněž požádán zdejším odborem dopravy a životního prostředí, kterému bylo oznámeno nepovolené odstraněni dřevin (především keřů) na pozemku parc. č. 1109/1, k.ú. Vokovice. Na místě bylo dne 17. prosince 2012 provedeno terénní šetření, které potvrdilo, že došlo k porušení příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Závěry, vyplývající z těchto jednání, nelze z pochopitelných důvodů předjímat.
 
Dle sdělení zdejšího odboru výstavby však v současnosti žádná stavební aktivita vedoucí k novému využití areálu není připravena, neboť se v této oblasti čeká na změnu územního plánu, která by případnou stavební činnost umožnila.
 
Děkujeme za Váš zájem o životní prostředí v naší městské části.
 
S úctou
Jan Záruba

Pan radní Záruba dokonce oslovil vlastníky pozemku - firmu Monfumo. Firma měla starost o svůj areál, musela ho chránit před bezdomovci. Přitom je podivné, že firma už dnes pozemky nevlastní (vizte přiložený obrázek). Možná tedy firma Monfumo pozemky před bezdomovci skutečně uchránila, ale vzápětí je prodala. Je ale možné, že Monfuno už pozemky nevlastnilo, a zavážel nový vlastník - firma Myrtlanis, potom by byla odpověď radního Záruby o to "záhadnější" - jeho dotaz položený firmě Monfumo a její následná odpověď by byly smyšlené.

 O tom, jak je to s uložením suti z dřívějších skleníků a návozem a skládkováním suti další na ploše pozemku, o tom radní Záruba neřekl ani slovo. Ve druhé části (pozemek pod tratí) konstatuje oznámení nepovoleného kácení vlastníkovi pozemku. Závěry z proběhlého šetření na místě nelze ale z pochopitelných důvodů předjímat! Pokud bylo kácení opravdu nepovolené, proč nelze předjímat nejméně uložení pořádné pokuty? Tak se zdá, nic se nestane, žádná pokuta nehrozí...

V závěru pan Bc. Záruba přepustil informaci ze stavebního, že se v této oblasti čeká na změnu územního plánu. Není to pravda, změna byla shválena zastupitelstvem HMP 26. dubna 2012 a to velmi hanebným způsobem. Že by se to na naši radnici nedoneslo? Další zprávou z odboru stavebního je informace, že se v současné době v areálu nic nechystá. Máme tomu věřit? Opravdu radnice neví nic? Předchozí projekt na zástavbu Strnada vznikl v roce 2007, daleko před změnou ÚP, radnice ho měla a úspěšně jej tajila až do roku 2011.

Po zkušenostech s tzv. havarijním kácením mohutných vrb v ochránném pásmu Veleslavínského potoka v r. 2011 jsme od Odboru dopravy a životního prostředí nic kloudného nečekali, a opravdu jsme nebyli zklamáni (tedy ničeho kloudného jsme se nedočkali). Posuďte sami:

rozbalit/sbalitodpověď Ing. Dany Charvátové, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
(14. ledna 2013)

 
Vážená paní Matoušková,
 
reaguji na Váš e-mail ze dne 17.12.2012, ve věci kácení dřevin na pozemku v k.ú. Vokovice v areálu bývalého Strnadova zahradnictví.
 
V úvodu si Vám dovoluji vysvětlit kompetence orgánů státní správy. Ve věci ochrany živočichů a jejich biotopů je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, příslušný odbor životního prostředí MHMP. Ve věci zásahů do zeleně v ochranném pásmu Veleslavínského potoka, který je významným krajinným prvkem (dále jen VKP), je příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP. Odbor dopravy a životního prostředí (dále jen ODŽP) je kompetentní pouze k zásahům do dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí mimo zvláště chráněná území. Na otázky týkající se stavebních zásahů v areálu bývalého Strnadova zahradnictví Vám odpoví odbor výstavby ÚMČ Praha 6. Na dotazy týkající se zásahů do VKP a na biologické hodnocení lokality Vám již příslušné orgány státní správy napsaly svá stanoviska.
 
Dále k podanému podnětu uvádíme, že pozemky bývalého Strnadova zahradnictví, jichž se Váš dopis týká, nejsou ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěřeno m.č. Praha 6, ale mají soukromé vlastníky. Pozemek parc. č. 1109/1, k.ú. Vokovice - patří společnosti Alberga a.s. v likvidaci a Oakdale a.s. (ta vlastní také pozemek parc. č. 1109/7 v k.ú. Vokovice). Pro informaci Vám uvádím, že povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin není třeba pouze tehdy, jedná-li se o stromy o obvodu kmene do 80 cm měřené ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 za předpokladu, že nejsou součástí VKP a nacházejí se mimo zvláště chráněná území. Na místě bylo dne 17. prosince 2012, neprodleně po Vašem telefonickém oznámení, provedeno terénní šetření. Z něhož byl pořízen zápis - protokol a fotodokumentace. Přestože se pracovníci ODŽP na místo dostavili neprodleně, v areálu již kácení dřevin neprobíhalo a rovněž na místě nebyl nikdo z vlastníků pozemku ani z firmy, která měla kácení prováděla. Při terénním šetření nebylo zjištěno žádné poškození nebo usmrcení živočichů. V současné době odbor dopravy a životního prostředí situaci vyhodnocuje a shromažďuje podklady pro zahájení správního řízení. Závěry, vyplývající z výše uvedeného jednání, nelze z pochopitelných důvodů předjímat.
 
Stav a zakázanou činnost v areálu průběžně kontroluje Městská policie a rovněž i pracovníci oddělení inspekce odboru dopravy a životního prostředí Úřadu Městské části Praha 6. Odbor dopravy a životního prostředí oddělení správních činností ÚMČ Praha 6 v celé věci spolupracuje také s českou inspekcí životního prostředí, které je v dané věci rovněž kompetentním orgánem státní správy.
 
Děkujeme za Váš zájem o životní prostředí v naší městské části
 
Ing. Dana Charvátová vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Vpodstatě je nám sdělováno, že byly podniknuty kroky, ke kterým jsme dali podnět my (MHMP, odbor ŽP a vodní toky, ČIŽP). Zda pozemky mají soukromé vlastníky a jaké - to jsme se neptali, to samozřejmě dobře víme, neboť již od r. 2007 sledujeme radnicí podporované úsilí vlastníků o změnu územního plánu z nezastavitelných ploch na stavební pozemky.

Je přiznáno, že v areálu skutečně probíhá nepovolená činnost, kterou kromě občanů bedlivě sledují hned pět subjektů 1) Městská policie, 2) oddělení inspekce a 3) odělení  správních činností Odboru dpravy a životního prostředí 4) ten dokonce spolupracuje s komepetením orgánem státní správy 5)Českou inspekcí životního prostředí  (nikoliv aktivně, na Odbor dopravy se ČIŽP obrátila o vysvětlení na základě podnětu občanů). V textu odpovědi je zmíněno telefonické oznámení, avšak žádné takové z naší strany nebylo, to může ukazovat na skutečnost, že zřejmě nejsme jediní, kdo na situaci ve Strnadově zahradnictví reagoval.

odpověď Ing. Petra Malotina, vedoucího odboru výstavby
 
--- žádná odpověď dosud (30. 1. 2013) nedorazila ---

Netrpělivě čekáme na odpověď na náš podnět Odboru výstavby, který byl elektronicky podán dne 17.12. a od kterého již v pátek 18.1. uplynula zákonná třicetidenní lhůta na odpověď. V čem je potíž? Že by demoliční práce, požáry a zavážka a úpravy terénu probíhaly bez příslušných povolení? Není takto myšlena i formulace v dopisu paní ing. Charvátové o "zakázané činnosti"?

Z dopisu Ing. Charvátové plyne, že v probíhajícím šetření na základě našeho upozornění běží správní řízení, jehož výsledek nelze předjímat. Mezitím však 17. 1. 2013 ve Veleslavínské části parcel opět došlo k dalšímu zavážení terénu jakýmisi balvany, vše vzápětí milosrdně ukryla vsrtva  čerstvého sněhu.

V souvislosti s tím, že je v odpovědích opakovaně uváděno úsilí vlastníka o zamezení pobytu bezdomovců, se ptáme z ryze lidského hlediska zda vlastník pozemků či MČ jakýmkoliv způsobem přihlédli k situaci, kdy desítky lidí bez přístřeší musí svá dočasná útočiště opustit právě s příchodem zimy. Zamyslel se někdo nad tím, kam jinam se uchýlí (tedy kam na Prahu 6 se "problém" přesune), byla jim nabídnuta nějaká alternativa, kam se mohou přemístit či kde vyhledat pomoc?
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Dopis na odbor výstavby a odbor dopravy a ŽP MČ Praha 6  (soubor PDF, 28 kB)
Dopis na odbor životního prostředí MHMP  (soubor PDF, 788 kB)
Odpověď Ing. Jaroslavy Trnkové, 12. prosince 2012  (soubor PDF, 25 kB)
Odpověď Ing. Jaroslavy Trnkové, 21. prosince 2012  (soubor PDF, 32 kB)
Odpověď Ing. Bednáře z MHMP, 21. prosince 2012  (soubor PDF, 25 kB)
Odpověď na intepelaci ohledně činnosti ve Strnadově zahradnictví, 7. ledna 2013  (soubor PDF, 118 kB)
Zdroj: Praha 6
Odpověď Ing. Dany Charvátové, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, 14. ledna 2013  (soubor PDF, 40 kB)
Dopis z MHMP zaslaný vlastníkům pozemku na základě našeho podnětu  (soubor PDF, 139 kB)
Změna Z2590 v podobě, jak byla shcválena 26. 4. 2012  (soubor DOC, 645 kB)
Zdroj: MHMP