Praha 6 ztrácí tvář

Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář - otevřený dopis a výzva radnicizveřejněno: 6. července 2012
značky: doprava | tento web | úřad MČ | územní plán | veřejný prostor | výstavba | zeleň | životní prostředí

Ve středu 4. července 2012 jsme předali paní starostce, radním i všem zastupitelům otevřený dopis s výzvou Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář. S mírnými úpravami jsme zopakovali výzvu z listopadu 2009.

V otevřeném dopisu vyjadřujeme znepokojení nad vývojem podoby Prahy 6, vyzýváme "radnici" k daleko podrobnějšímu zveřejňování informací týkajících se probíhajících i zamýšlených změn na naší "dobré adrese". Poukazujeme na mnohdy necitlivé změny územního plánu a vyjadřujeme přesvědčení, že Praha 6 nemusí být jen bydlištěm, ale může být skutečným domovem.


V Praze 6, 3. července 2012

Vážená paní starostko, vážení radní, vážení zastupitelé,

po změně ve vedení radnice Prahy 6 i magistrátu, v době chystaných změn v územním plánování hlavního města a zvláště po čerstvě projevené vůli paní starostky nastolit nový styl komunikace s veřejností uspořádáním setkání se zástupci občanských sdružení dne 31. května, se po dvou a půl roce opakovaně obracíme na radnici MČ Prahy 6 tímto otevřeným dopisem s výzvou "Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář". V mírně upravené podobě předkládáme naše stále aktuální prohlášení z června roku 2009, které tehdy nebylo radnicí dostatečně reflektováno. Domníváme se, že naše dříve uvedené názory, stanoviska a požadavky jsou stále naléhavé. Prahu 6 často s oblibou nazýváte "dobrou adresou pro život"; podle našeho názoru je mnoho faktů, které tento přívlastek postupně ničí. Žádáme vás, věnujte obsahu naší výzvy v rámci svých pravomocí a svého svědomí pečlivou pozornost. Náš předchozí apel z listopadu 2009 zůstal bez odezvy. Věříme, že tentokrát padne na úrodnou půdu.

Dne 7. 10. 2008 zveřejnil pan Jiří Krejčík z Ořechovky v návštěvní knize na výstavě "Praha 6 mění tvář" text prohlášení, na které spontánně zareagovala řada obyvatel Prahy 6. Tak vznikla nezávislá občanská iniciativa "Praha 6 ztrácí tvář", která sdružuje občany podobného smýšlení. Text, jejž nyní předkládáme, je výsledkem společné práce této iniciativy. Zdůrazňujeme, že se jedná o nezávislé a spontánní uskupení bez jakýchkoliv politických ambicí. Obracíme se tedy na Vás, paní starostko, na radu MČ i na všechny zastupitele s touto výzvou.

Více jak 22 let žijeme v zemi s obnovenou demokracií, což je časový úsek delší existence první republiky. A právě v období první republiky vzniklo základní rozvržení jednotlivých částí nynější Prahy 6. Toto rozvržení je pozoruhodné tím, jak do značné míry respektuje tvar postupně vznikajících sídel i přírodní kvality terénu.V posledních letech jsme velmi znepokojeni novým vývojem podoby naší čtvrti. Od roku 1989 zde kromě výrazného pokroku došlo bohužel i k nenávratným ztrátám na geniu loci, zmizely některé cenné památky a rozsáhlé plochy zeleně. Nevidíme žádnou jasnou urbanistickou a architektonickou tvář, ke které by Praha 6 směřovala, naopak neutichající razantní dozvuky režimu změn dosavadního územního plánu Prahy a nejistota idejí změn v územním plánování hlavního města naznačují, že i do budoucna hrozí převážně komerční využití potenciálu této čtvrti s preferencí individuální automobilové dopravy. Podoba Prahy 6 tak směřuje k uniformitě a kopíruje běžná schémata necitlivého vývoje, jaký můžeme v posledních letech pozorovat na území celého hlavního města.

Domníváme se, že nastal nejvyšší čas na osvícené hledání a budování podoby naší městské části. Toto hledání by se mělo odehrávat v jakémsi čtverci vztahů mezi   

  1. autorem projektu a developerem,   
  2. samosprávou na úrovni městské části a hl. m. Prahy,   
  3. odbornou veřejností a   
  4. obyvateli.
Bohužel jsme však svědky toho, že tyto vztahy nejsou v rovnováze a probíhají převážně na úrovni developer - městská část. Odborné názory jsou brány v potaz nedostatečně nebo jsou zcela opomíjeny. K názoru občanů je hojně zaujímán postoj "veřejnost do toho nemá co mluvit".

To, co činí Prahu 6 tak vyhledávanou lokalitou a co ji odlišuje od ostatních tzv. "dobrých adres", nejsou krásné domy a luxusní rezidenční projekty, nýbrž střídání polodivokých zákoutí se zbytky venkovského osídlení, vilových čtvrtí a historických míst vznikajících po staletí. To vše vytváří veřejný prostor, který má být přístupný všem bez rozdílu. Pokud nebude formulována a dodržována jasná urbanistická koncepce, která bude tyto kvality respektovat a rozvíjet, hrozí Praze 6 nenávratná ztráta jejího jedinečného charakteru.

Urbanistická koncepce je základ, od nějž se odvíjí vše ostatní. Je třeba usilovat o vytvoření moderního, přívětivého a osobitého města a najít odvahu k novým řešením a neobvyklým přístupům. Je třeba dát městu i duchovní rozměr. Domníváme se, že šance k tomu ještě je. Pokud se nám podaří zachytit a uchovat mnohdy takřka nepostižitelné, ale podstatné prvky našeho okolí, budeme mít živé, obyvatelné město, ve kterém lze mít domov - nikoliv pouze žít v "prestižní rezidenční čtvrti".

Mnohé projekty, které negativně ovlivňují tvář naší čtvrti, zcela opomíjejí skutečnost, že zdejší obyvatelé mají ke svému městu citový vztah, a že tuto vazbu nelze ignorovat. Není pravda, že si nepřejeme žádnou proměnu. Jsme i pro odvážnější změny, pokud ovšem povedou k tomu, že se naše čtvrť stane výjimkou z obvyklé rutiny. Jsme pro originální urbanistická řešení a alternativní koncepce, experimenty, které však zachovají a vyzdvihnou osobitý historický a přírodní charakter jednotlivých míst. Přimlouváme se i za nápravu předchozích chyb. V tomto smyslu se také chceme na budování města podílet a nabízíme k diskusi některé náměty.

NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ PODNĚTY

Informování veřejnosti:

Územní plánování a urbanismus:

Příklady konkrétních lokalit, které vyžadují v procesu územního plánování další odbornou a veřejnou diskusi:

Památková ochrana a uchování historického charakteru míst:

Dbát na důsledné respektování vyhlášených památkových zón i jednotlivých památek (příklad: ochrana dochované původní tzv. pražské mozaikové dlažby v rámci chodníkového programu).

Zeleň a životní prostředí:

Poté, co Praha 6 "učinila zadost" individuální automobilové dopravě podporou velkých dopravních staveb na svém území (Blanka) je konečně třeba podniknout i konkrétní kroky pro trvalou preferenci veřejné hromadné dopravy, chodců a cyklistů. Pro nerušený pohyb lidí po městě a příznivé životní prostředí je třeba bezpodmínečně zachovat stávající dosud volné plochy zeleně, vytvářet a rozvíjet zelené plochy nové (stabilizovat v územním plánu), zřizovat cyklistické stezky, stezky pro pěší a bezbariérové přístupy, zvýšit počet značených přechodů. Je nutné vypracovat statistiku úbytku/nárůstu zelených ploch.

Veřejný prostor:

Vycházíme z toho, že městská část je zásadním spolutvůrcem veřejného prostoru a jeho priorit. Jednou z nich je i obnova a tvorba prostředí celkově přátelského k dětem a dospívajícím, tak aby v něm mohli najít svůj vlastní venkovní prostor. Je třeba zastavit trend funkčního dělení prostoru, ve kterém jsou děti pouze vytlačovány do přesně vyhrazených míst. Předkládáme však i náměty v oblasti samotných dětských hřišť: na cílenou finanční podporu vzniku neunifikovaných hřišť s atypickými prvky a také velkých hřišť alternativního typu tzv. "hřišť plných dobrodružství" s volnějším režimem.

Voda - chybějící a mizející prvek městské krajiny:

Námět na obnovu Veleslavínského - Dejvického potoka, odborná diskuse k tomuto tématu a kroky k jeho zanesení do nového územního plánu Prahy.

Kultura:

Vytipovat oblasti, ve kterých chybí duchovní a historické dominanty, duchovní a komunitní centra, a iniciovat vytváření prostor či staveb určených pro kulturní a duchovní účely.


Věříme, že - stejně jako nám - není ani vám všem budoucnost a tvář Prahy 6 lhostejná a že se budete naší výzvou zabývat.

Za občanskou iniciativu "Praha 6 ztrácí tvář"


 
Mgr. Jiří Krejčík ml. - Střešovice
Mgr. Barbora Krutáková - Břevnov
ak. mal. Anna Matoušková - Vokovice
Ing. Jan Miškovský - Veleslavín
Ing. Jiří Škvor- BubenečPokud je Vám obsah otevřeného dopisu blízký, můžete s jeho obsahem vyjádřit souhlas

Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[prosinec 2009] Vyjádření MČ P6 ke KÚP, výtažek s vyjádřením k našemu námětu. Označen za proklamativní.  (soubor PDF, 60 kB)
[3. 7. 2012] Výzva „Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář“ (otevřený dopis starostce M. Kousalíkové, radě a zastupitelům)  (soubor PDF, 67 kB)
[3. 7. 2012] Otevřený dopis starostce, radě a zastupitelům, 2stránková verze k oboustrannému tisku  (soubor PDF, 68 kB)
Podpisový arch k otevřenému dopisu  (soubor PDF, 38 kB)