Praha 6 ztrácí tvář

Bořislavka - hořce úsměvné pokračování skandálního výzkumuzveřejněno: 16. srpna 2015
značky: Dejvice | Vokovice | Bořislavka | úřad MČ | výstavba

V nedávném článku jsme podrobili kritice průzkum na téma Bořislavky. Netušili jsme, jakého pokračování se ještě dočkáme.

Způsob uveřejnění výsledků průzkumu na webu Prahy 6 a také řada podivností, které jsme v samotné prezentaci výsledků výzkumu nalezli, nás přivedly k závěru, že smyslem výzkumu zadaného naší radnicí bylo získat alibi pro výstavbu Krystalů. V následujících dnech se objevily informace o průzkumu i v médiích, následné dopisy zástupců petičního výboru strhly další vlnu radniční mediální masáže ve prospěch Krystalů. Podívejme se ještě znovu na průzkum a na následné dění.

Radnice vybírá agenturu

Ze získaného vyjádření radnice vyplývá, že radnice, ač provozuje elektronické tržiště, nevyužila ho a přímo oslovila tři společnosti zabývající se výzkumem a z nich vybrala nabídku cenově nejvýhodnější, výhrála společnost MindBridge Consulting, za provedení průzkumu požadoval 107.690 Kč včetně DPH. Údajně nejlevnější současně znamenalo i nejvýhodnější z hlediska rozsahu průzkumu.
rozbalit/sbalitVážená paní Dvořáčková,
 
připomínám jednak náš včerejší telefonický rozhovor na téma průzkumu týkajícího se názoru občanů na připravovaný projekt Bořislavka a v této souvislosti Vám zároveň předkládám, prostřednictvím paní Nádeníčkové, údaje o které jste ve svém e-mailovém dotazu projevila zájem. Městská část Praha 6, resp. Kancelář městské části, v rámci zmíněného průzkumu, oslovila tři společnosti, aby předložily soutěžní nabídky v této věci. Jako vítězná firma byla vybrána společnost Mindbridge Consulting a.s., protože předložila nejvýhodnější nabídku, jak z hlediska rozsahu prováděného průzkumu, tak s ohledem na vynaložené finanční náklady.
 
Soutěže se zúčastnily následující společnosti:
 
1. Reskond x Co s.r.o., s předloženou nabídkovou cenou ve výši.........248. 050,-Kč (včetně DPH)
2. Data Collect, s předloženou nabídkovou cenou ve výši..................113. 740,-Kč (včetně DPH)
3. Mindbridge Consulting a.s., s předloženou nabídkovou cenou ve výši...107.690,-Kč (včetně DPH)
 
Objednané služby od společnosti Mindbridge Consulting a.s., byly splněny na základě objednávky MČ Praha 6 jako objednatele, pod evidenčním číslem KMČ/00149/2015, ze dne 25.6.2015.
 
Předpokládám, paní Dvořáčková, že shora zmíněné, kompletní údaje v této záležitosti budete považovat za zcela akceptovatelné a doufám, že Vás také přesvědčí o naprosté otevřenosti vedení MČ Praha 6 vůči svým občanům.     
 
JUDr. Pavel Plášil

Je zajímavé, že radnice vystavila objednávku 25. června a hned den nato již číhali zpovědníci na ulicích a dotazovali kolemjdoucí. Zajímavé jsou i informace o oslovených: firma Respond & CO (v textu chybně uveden Reskond) sídlí v Ostravě, výzkum v Praze by jistě zařídila velmi operativně ;-) A další dva oslovení Data Collect a Mindbridge Consulting jsou už pražští - a ku podivu mají stejnou adresu svého sídla. Zvláštní to náhoda, byť by to byla sídla jenom virtuální. Také jejich cenové nabídky se liší minimálně, oproti konkurenci z Ostravy, která je překvapivě 2,3 krát vyšší. Poznamenejme, že ani jedna z agentur není členem Simar, což je sdružení výzkumných agentur, "které chtějí tuto oblast dále kultivovat a provádějí a objektivně interpretují výzkum ve vysoké kvalitě".

Radnice pracuje s výsledky průzkumu

Celý průzkum i následné zveřejnění jeho výsledků na webu Prahy 6 navozuje dojem, že na Bořislavce vznikne nákupní centrum s nabídkou mnoha obchodů. Dotazovaní byli vábeni zvučnými značkami, a dokonce bylo podbízeno kino. To přitom v podobě, jak kina dnes známe, vůbec v projektu není. V celém průzkumu i jeho hodnocení se objevuje "obchodní centrum" a jaksi se nehodilo vůbec zmínit, že se jedná především o kancelářský komplex, jehož stavba je do vymezeného území nepřiměřeně velká. Je velká dokonce tak, že k dosažení maximálního možného objemu město svolilo se započtením volného pozemku u autobusové smyčky ve svém vlastnictví. Současně se nikdo (kromě nás) nepozastavuje nad faktickými chybami ve výsledcích průzkumu, jak jsme na ně i v minulém článku poukazovali. I ve zmíněné aktualitě na webu P6 nikomu nepřijde divné, že např. celkový výsledek za obě oblasti v otázce Q9 je stejný jako výsledek jen v jedné z oblastí. [Pozn.red.: šktrnuto - vizte pozn. pod článkem]

Průzkum se dostal i na stránky MF Dnes. Starosta Ondřej Kolář zdůvodňoval zadání průzkumu: "Průzkum jsme nechali zadat, abychom zjistili, zda protestující skupina je skutečně většinová. Z průzkumu nám vzešlo, že o většinu nejde. Řadě lidí totiž v okolí chybí občanská vybavenost." Pan starosta podivně spojuje průzkum se zjišťováním, zda je "protestující skupina" skutečně většinová, taková otázka v průzkumu přece vůbec není, a navíc k tomu průzkum dělat netřeba - počet protestujících je mu jistě dobře znám - a to z petice mu předané. Ano, řadě lidí chybí v místě rozumné obchody, a chybí i té "protestující skupině". Vyjádření pana starosty zcela smývá důvod protestů - a to je objem chystaného objektu, jeho nepřiměřená výška vůči okolí, další navyšování kancelářských ploch, kritická dopravní situace. A ještě nikoliv nedůležitá poznámka: když se do textu petice oné protestující skupiny podíváme, potom si můžeme přečíst i větu: "...v dané lokalitě velký nedostatek služeb - kino, slušné restaurace, pekárny, kavárny... to, co je běžně součástí každé slušné rezidenční čtvrti."

Intermezzo - ústní projednání

Ve středu 22. července proběhlo "ústní projednání" v rámci územního řízení. To je okamžik, kdy mohou účastníci řízení předložit svoje námitky. V zasedačce zastupitelstva se sešlo poměrně hodně lidí, dotčených občanů i občanských sdružení a spolků, nechyběli zástupci investora (KKCG) a architektonické kanceláře (Aulík a Fišer architekti). Kdo chyběl, byli zástupci samosprávy, nepřišel ani jeden radní, ani pan starosta, a tak městskou část zastupoval pouze Ing. arch. Gabor z kanceláře architekta, aby přednesl velmi zvláštní stanovisko rady (čtěte pod článkem). To bylo kupodivu schváleno tentýž den ráno těsně před ústním jednáním na mimořádném zasedání rady. Ústní projednání řídil vedoucí odboru výstavby Ing. Petr Malotin, a to zvláštním způsobem - neustále připomínal, že zástupce KKCG i architektů nemusejí vystupovat. Jako velmi podivné se ukázalo, že námitky podané do podatelny byly opatřeny razítkem s datem dalšího dne (23. 7.). Zástupce KKCG vůbec nic nevěděl o výškách Krystalů. Byla vyjádřena podjatost úředníků a radnice z důvodu dříve uzavřené smlouvy s KKCG. Zástupce DP požaduje doložení dalších dokumentů.

Radnice obhajuje průzkum

Ve své poslední aktualitě "Bořislavka – nezávislé posouzení výzkumu" uvádí radnice "v zájmu vskutku transparentní správy naší městské části" reakci na námitky vznesené ze strany petičního výboru k proběhlému průzkumu. Radnice převzala zprávu z webu agentury Mindbridge "Bořislavka transparentní". Oba weby zmiňují otevřený dopis petičního výboru starostovi Prahy 6, ale ani jeden web Prahy 6 zmiňovaný dopis "neotevírá", ani jeden web znění dopisu neuvádí[Pozn.red. (5. 9. 2015): na webu MindBridge byl dopis doplněn 17. 8. 2015.] Tedy publikují odpověď a nikdo neví, co bylo vlastně dotazováno. Což je vskutku zvláštní postup, zvl. "vskutku transparentní správy". Dopisy přitom byly odeslány dva - jeden zmiňovaný starostovi a druhý obdobný přímo SIMARu se žádostí o přezkum - ten není zmíněn vůbec. Oba dopisy jsou k přečtení pod článkem. Je na pováženou, že pan starosta na dopis přímo vůbec neodpověděl, naopak na něj dříve reaguje MindBridge a Simar. Pan starosta zřejmě ctí zákonné právo na odpověď do 30 dnů - v tomto případě by tedy měl odpovědět dnes 16. 8. [Pozn.red. - doplnění (18. 8. 2015): Pod článkem doplněna odpověď p. starosty ze dne 17. 8. 2015.]

Další podezřelosti výzkumu

Z materiálu zveřejněného ve zprávě na Mindbridge nás zarazila poměrná stručnost v odpovědi pana Ladislava Kliky pro Simar, která zdaleka nepokrývá všechny předložené otázky. [pozn.red.: škrtnuto (5. 9. 2015) - odpověď se vztahovala pouze k otázkám Simaru, nikoliv k otázkám petičního výboru] Z technických informací jsme se však dozvěděli, že ony 4 puntíky v jádru (nejbližším okolí Bořislavky) ze 17 puntíků vyznačených v mapce pokrytí představuje 200 dotazovaných (vzdálenějí okolí tedy potom 750). Dále byl doplněn graf k otázce Q6 "Do jaké míry znáte projekt OCB?". Je velmi překvapivé a zvláštní, že z oněch 200 lidí z jádra o projektu vůbec neslyšela čtvrtina a dále téměř polovina ani neviděla zobrazení projektu. To je těžko pochopitelné, když lidé z jádra každodenně chodí kolem ohrady s vyvěšenými vizualizacemi... Není to zvláštní? A bližší informace o projektu znalo jenom 21 lidí v jádru dotazovaných. A i v tomto grafu je již dříve zmíněná podivnost, která asi nevadí ani Simaru: % za celek se rovnají % za spádovou oblast, jádro na celkový prezentovaný výsledek žádný vliv nemá? [Pozn.red.: šktrnuto - vizte pozn. pod článkem]
 
     Je zajímavé, že z bleskově provedeného výzkumu u 950 dotazaných bylo 200 z okolí - a z nich pouze 21 znalo o projektu víc, než že by viděli jen vizualizace. I přes to výzkum potvrdil kritické výtky k projektu, které namítají i petičníci (1700, z toho 600 papírová petice). Ve výzkumu se např. 78,6 % bojí zvýšené dopravy, 67,7% se obává hluku, neklidu a nočního provozu, 54,2 % se bojí zhoršení bydlení v okolí "obchodního" centra. V prezentaci výsledků je toto bagatelizováno vyjádřením "Ostatní obavy dosahují více než 50 % jmenování".
 
     Nesouhlasíme také se závěrečnými slovy ve zprávě MindBridge, že "Tím méně je důležité pořadí stránek ve vizuální části prezentace". Právě chybné uvedení pořadí stránek v prezentaci vzbuzuje ve čtenářích dojem, že se celý průzkum týká právě chystaného centra v podobě Krystalů.

Závěrem

Citujme poměrně vzletně vysoustružené formulace ze závěru aktuality na webu P6: "Pevně věříme, že lety prověřená profesionalita, neoddiskutovatelná nezávislost a hluboká erudice široce uznávané platformy SIMAR dokáže s konečnou platností vyvrátit zbylé pochybnosti, vnést do celé záležitosti potřebné světlo a uvést ji tak na pravou míru." Musíme bohužel - méně vzletně - konstatovat, že pochybnosti o zadání, průběhu [Pozn.red.: 5. 9. 2015: poznámka o schůzce pod článkem] i vývodech z výsledků provedeného výzkumu rozhodně vyvráceny nebyly, naopak se objevily pochybnosti další.

Je zřejmé, že radnice zadala výzkum účelově. Simar na spoustu otázek neodpověděl, podle zjištění posuzoval pouze metodologii a nehodnotil zadání a materiály nebo fakta, která byla agentuře dodána zadavatelem, tedy včetně zkreslující vizualizace. MindBridge, Simar ani radnice si z nesrovnalostí v prezentaci těžkou hlavu nedělají. [pozn.red. 5. 9. 2015: poznámka o schůzce pod článkem] Krystaly na Bořislavce jsou výzkumem prezentovány jako obchodní či nákupní dům, klíčová problematika z petice - předimenzovanost, nerespektování okolí - je záměrně i s pomocí zkreslených vizualizací odsunuta do pozadí. Nabýváme dojmu, že se radnice rozhodla stavbu Krystalů posvětit. Věcná argumentace pro obří stavbu se zřejmě jaksi nedostává, totiž ani nikde nezaznívá, nastupuje tedy radnicí podivně organizovaný výzkum veřejného mínění.

Poznámka (17. 8. 2015, 15:30)Na základě oboustranného uznání pravděpodobné technické závady v e-mailové komunikaci byl z textu článku vypuštěn odstavec o opakované a nevyslyšené nabídce výzkumné agentury petičnímu výboru.

Poznámka (20. 8. 2015): Sypeme si popel na hlavu. Nesprávně jsme poukázali na součty 101 % v prezentaci výsledků. Při součtu zaokrouhlených hodnot nemusí vždy vyjít 100 %. Za nesprávné tvrzení se omlouváme.

Poznámka (5. 9. 2015): Skutečnosti, na které jsme poukazovali jako na "faktické" chyby chybami nejsou. Výsledek "celkem" může být stejný jako výsledek za spádovou oblast, hodnoty je třeba "vyvážit" s ohledem na počet obyvatel v jádru (1,6 %) vůči celku. Za nesprávné tvrzení se omlouváme.
 
Poznámka (7. 9. 2015): Na základě nabídky Mindbridge proběhla 27. 8. schůzka se zástupci petičního výboru, kde byly vnímané nesrovnalosti z pohledu výzkumu vysvětleny.

Komentářů ve fóru: 3, přidat nový

Připojené dokumenty:

Prezentace výsledků výzkumu "Přijatelnost projektu Bořislavka"  (soubor PDF, 2517 kB)
Zdroj: Praha 6
Otevřený dopis petičního výboru starostovi k výzkumu k projektu Bořislavka  (soubor PDF, 104 kB)
Dopis petičního výboru pro Simar se žádostí o přezkum  (soubor PDF, 179 kB)
Vyjádření MindBridge Consulting (autora průzkumu) pro Simar  (soubor PDF, 462 kB)
Zdroj: MindBridge Consulting
Vyjádření Simaru petičnímu výboru  (soubor PDF, 614 kB)
Zdroj: MindBridge Consulting
Usnesení rady MČ Praha 6 - vyjádření k územnímu řízení na Centrum Bořislavka  (soubor PDF, 350 kB)
Zdroj: Praha 6
Odpověď pana starosty Koláře petičnímu výboru na otevřený dopis (doplněno 18. 8. 2015)  (soubor PDF, 226 kB)

Související odkazy:

MindBridge Consulting
Zpráva "Bořislavka transparentní" na webu výzkumné agentury MindBridge Consulting
Praha 6
Aktualita "Bořislavka – nezávislé posouzení výzkumu" na webu MČ Praha 6