Praha 6 ztrácí tvář

Strnadovo zahradnictví znovu na scéně - zahušťuje. Výzva Komisi územního rozvoje a Radě MČ Praha 6!zveřejněno: 10. března 2014
značky: Veleslavín | Vokovice | magistrát | úřad MČ | územní plán | výstavba | zeleň | Strnadovo zahradnictví

Namísto radnicí dříve slibovaného parku vyroste zřejmě vbrzku nové sídliště. Developer usiluje o větší zahuštění území, než mu umožňuje územní plán.

Historie Strnadova zahradnictví se začala psát v roce 1910, tehdy byla oblast ještě periferií Prahy. Od předlistopadových dob bylo zahradnictví ve správě státního podniku Sady, lesy a zahradnictví, po listopadu pozemky postupně nárokovali restituenti. V rámci mazání medu kolem úst před komunálními volbami v roze 2006 slibovala ODS voličům v prostorách Strnadova zahradnictví zbudování "Centrálního parku Veleslavín". To se následně objevilo i v programovém prohlášení Rady MČ Praha 6.

Slib dlouho nevydržel a úvaha o výkupu pozemků za účelem zřízení parku zůstala pouhou úvahou. Už v roce 2007 souhlasí MČ Praha 6 s návrhem změny územního plánu v tzv. I. vlně celoměstsky významných změn - namísto plochy zahradnické je navržena plocha obytná a smíšená, a to dokonce s mírou možnosti využití území D a E (v projektu jsme později nalezli dokonce uvažovanou míru využití F!). Změna dostala pořadové číslo 2590. Problematika Strnadova zahradnictví byla jedním z příkladů negativních záměrů, které jsme uvedli v příloze prohlášení naší iniciativy při svém vzniku v roce 2008.

Do přípravy změny Z-2590 se vklínila příprava nového Konceptu územního plánu Prahy. To však nic nezměnilo na absurdně pokračující mašinerii projednávání vln změn plánu dosavadního hnanou tlakem developerů. Pozornost zastánců zelené plochy tak byla rozštěpena na připomínky k chystanému konceptu i k probíhající Z-2590 dosavadního územního plánu.

Ve čtvrtek 1. března 2012 na Magistrátu Prahy zasedal výbor územního rozvoje. Projednávání Z-2590 bylo také na základě mnohých vznesených připomínek pozastaveno a tedy byla pozastavena i případná možnost zástavby Strnadova zahradnictví. To se zdálo jako velký úspěch! Aktivity všech, kteří nesouhlasili s masivní zástavbou zahradnictví, tak částečným uspokojením polevily. Do všeho se začaly mísit zvěsti o novém plánu, tzv. plánu metropolitním.

Hned na příštím jednání zastupitelstva Prahy 26. dubna 2012 však došlo k velkému obratu. Přičinil se o něj současný primátor, tehdy ještě "jen" první máměstek primátora, Tomáš Hudeček. Argumentoval tím, že na posledním výboru územního rozvoje 12. dubna byla změna "z důvodu ujasnění problematiky s MČ" (s MČ Praha 6, pozn. red.) přehodnocena a přesunuta mezi změny doporučené ke schválení. V podkladech pro jednání ZHMP tato informace však nebyla. Odcitujme jednu z podstatných pasáží, celý fragment ze stenozáznamu zasedání je pod článkem.

Náměstek Tomáš  Hudeček na zastupitelstvu HMP 26. 4. 2012:
Podle mého názoru je výborem ZHMP příliš mnoho změn dáno v kategorii přerušeno, ale protože změny jsou ze zákona v dikci ZHMP, já v tuto chvíli funguji jako průtokový ohřívač a mým cílem je co nejdříve dostat všechno toto hlasování sem do ZHMP. Tzn., toto takto činím.
 
Dovolím si ještě ovšem jednu vsuvku. Nalezl jsem a jsem přesvědčen, že je to chyba v tisku, a proto musím udělat jednu změnu. Když otevřu zápis z jednání výboru pro územní rozvoj, který se konal dne 12. 4., nacházím tam na straně 6, že změny 2274 a 2573, které byly v příloze 2, tedy doporučené ke schválení, a změny 2345 a 2590, zařazené v příloze č. 4, aby byly z důvodu problematiky přesunuty do přílohy 2, tedy doporučené ke schválení.
 
Jinými slovy, výbor pro územní rozvoj ZHMP schválil změny a ještě jednou přečtu ta čísla, 2345 a 2590, které jsou v této chvíli v tabulce k přerušení, tak by podle výboru pro územní rozvoj měly být v tabulce ke schválení.

Proti přeřazení se v diskuzi ozvali někteří opoziční zastupitelé. O navrženém přeřazení se nakonec vůbec nehlasovalo (!), ruce zastupitelů se zvedaly rovnou za účelem schválení změny. K návrhu byl ještě přiložen doplněk - míra využití byla snížena na "pouhé" C. Verdikt: pro 38, proti 8, zdrželo se 7. Schválení Z-2590 prošlo tedy jako po másle. Odpůrce změny bagatelizoval v závěrečném slovu před hlasováním náměstek Hudeček: "Nesouhlasí běžní stěžovatelé a dále Asociace pro globální ekologické a ekonomické otázky, jeden zástupce veřejnosti a 7 fyzických osob z důvodů procesních". Že zástupce veřejnosti je vlastně přes 200 občanů, již samozřejmě nepřipomněl. Kdokoliv z nesouhlasících, tedy z těch, kteří řádně podávali námitky proti změně, se nemohl v diskuzi vyjádřit, na jednání jednoduše nebyli, když schválení změny Z-2590 na pořadu jednání zastupitelstva původně zařazeno nebylo.

Celý postup projednávání změny Z-2590 vykazuje mnohé vady. Nebyla provedena územní studie. Vůbec nebyla řešena souvislost s okolní stabilizovanou zástavbou. Nebyl posouzen vliv nutné související dopravní zátěže vzniklého síliště pro zhruba 2 tisíce nových obyvatel, které postihne jak sousedící ulice, tak již dnes přetíženou Evropskou. V původním projektu z r.2007 bylo dokonce uvažováno silniční propojení Veleslavína a Vokovic pod stávající tratí. Nebylo dostatečně provedeno zhodnocení kvalit území z přírodního hlediska, v místě se nachází např. několik registrovaných podzemních pramenů. Není dostatečně zohledněno území ojedinělé povrchové části Dejvického potoka. A v neposlední řadě, výše uvedný postup shválení změny Z-2590 zastupitelstvem 26. dubna 2012 byl procesně velice pochybný.

Mezitím se na území Stradova zahradnictví mnohé událo. Shořela budova při ulici Pod Novým lesem. Stávající skleníky byly zbořeny, jejich zbytky rozhrnuty v ploše. Do areálu vjelo mnoho náklaďáků s kontejnery se sutí a jiným stavebním odpadem, vše rozhrnuto buldozerem (jednoduše skládka!) a zahrnuto vrstvou zeminy. Nebyl přitom proveden žádný archeologický průzkum.  Odbor dopravy a životního prostředí dokonce povoluje kácení po konci období vegetačního klidu. Většina zeleně vykácena, dokonce i ta v ochranném pásmu potoka spadající do plochy zeleně dle územního plánu. Vše za podivného přihlížení úřadů městské části.

Po delší odmlce nyní developerům otrnulo - a hlásí se o původní - větší možnosti využití území. Do Komise územního rozvoje Městské části Praha 6  předložili návrh na změnu míry využití území na dříve uvažované hodnoty D a E. Připomeňme, že nedávno nejvyšší správní soud rozhodl o nezákonitosti tohoto postupu, neboť je z něj vyřazena veřejnost. Projednání navýšení koeficientů má komise na pořadu na své schůzi v úterý 11. března 2014 v 16 hodin.
 
Vyzýváme členy Komise územního rozvoje, aby navýšení možné zastavěnosti území striktně odmítli a zasadili se o smysluplné a rozumné využití území někdejšího Strnadova zahradnictví. Vyzýváme všechny činovníky radnice Prahy 6, aby poctivě a otevřeně informovali veřejnost o záměrech, připravovaných projektech a veškerém dění v lokalitě.
 
Pokud chcete výzvu podpořit, můžete tak učinit vložením komentáře ke článku.
 
Doplnění 12. 3. 2014: Členové Komise územního rozvoje MČ Prahy 6 na svém jednání 11. 3. 2014 návrh na navýšení koeficientu míry využití na D a E neschválili.
Komentářů ve fóru: 12, přidat nový

Připojené dokumenty:

Změna územního plánu Z-2590  (soubor DOC, 645 kB)
Zdroj: Změny ÚP na webu HMP
[1. 3. 2012] Zápis jednání Výboru územního rozvoje ZHMP. Změna Z-2590 přesunuta do přerušených.  (soubor PDF, 91 kB)
Zdroj: Portál HMP
[12. 4. 2012] Zápis jednání Výboru územního rozvoje ZHMP. Změna Z-2590 přesunuta z přerušených do "ke schválení".  (soubor PDF, 90 kB)
Zdroj: Portál HMP
[26. 4. 2012] Část stenozáznamu jednání ZHMP, kdy náměstek Tomáš Hudeček podvodně přesunul Z-2590 do změn ke schválení  (soubor PDF, 152 kB)
Zdroj: Portál HMP
[26. 4. 2012] Stenozáznam celého jednání ZHMP  (soubor PDF, 755 kB)
Zdroj: Portál HMP
[11. 3. 2014] Program jednání KÚR - navýšení míry využití ve Strnadově zahradnictví  (soubor DOC, 35 kB)
Zdroj: praha6.cz